CRISPR

Updated in October 2019

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Application and future perspective of CRISPR/Cas9 genome editing in fruit crops    
Junhui Zhou, Dongdong Li, Guoming Wang, Fuxi Wang, Merixia Kunjal, Dirk Joldersma and Zhongchi Liu
J Integr Plant Biol   2020,62(3 ):269 -286. DOI:10.1111/jipb.12793
Abstract  (248 PDF(pc) (24356KB)(54 Save
Related ArticlesMetrics
A strategy for generating rice apomixis by gene editing    
En Xie, Yafei Li, Ding Tang, Yanli Lv, Yi Shen and Zhukuan Cheng
J Integr Plant Biol   2019,61(8 ):911 -916. DOI:10.1111/jipb.12785
Abstract  (319 PDF(pc) (13917KB)(72 Save
Related ArticlesMetrics
An efficient TILLING platform for cultivated tobacco    
Yu-Long Gao, Xue-Feng Yao, Wen-Zheng Li, Zhong-Bang Song, Bing-Wu Wang, Yu-Ping Wu, Jun-Li Shi, Guan-Shan Liu, Yong-Ping Li and Chun-Ming Liu
J Integr Plant Biol   2020,62(2 ):165 -180. DOI:10.1111/jipb.12784
Abstract  (948 PDF(pc) (736KB)(210 Save
Related ArticlesMetrics
Critical function of DNA methyltransferase 1 in tomato development and regulation of the DNA methylome and transcriptome    
Yu Yang, Kai Tang, Tatsiana U Datsenka, Wenshan Liu, Suhui Lv, Zhaobo Lang, Xingang Wang, Jinghui Gao, Wei Wang, Wenfeng Nie, Zhaoqing Chu, Heng Zhang, Avtar K Handa, Jian-Kang Zhu and Huiming Zhang
J Integr Plant Biol   2019,61(12 ):1224 -1242. DOI:10.1111/jipb.12778
Abstract  (171 PDF(pc) (17465KB)(19 Save
Related ArticlesMetrics
Developing disease-resistant thermosensitive male sterile rice by multiplex gene editing    
Sanfeng Li, Lan Shen, Ping Hu, Qing Liu, Xudong Zhu, Qian Qian, Kejian Wang and Yuexing Wang
J Integr Plant Biol   2019,61(12 ):1201 -1205. DOI:10.1111/jipb.12774
Abstract  (1193 PDF(pc) (10030KB)(412 Save
Related ArticlesMetrics
Arabidopsis ANAC092 regulates auxin-mediated root development by binding to the ARF8 and PIN4 promoters    
Dandan Xi, Xu Chen, Yuxia Wang, Ruiling Zhong, Jianmei He, Jiabin Shen and Feng Ming
J Integr Plant Biol   2019,61(9 ):1015 -1031. DOI:10.1111/jipb.12735
Abstract  (639 PDF(pc) (645KB)(143 Save
Related ArticlesMetrics
Rice miR394 suppresses leaf inclination through targeting an F-box gene, LEAF INCLINATION 4    
Li Qu, Li-Bi Lin and Hong-Wei Xue
J Integr Plant Biol   2019,61(4 ):406 -416. DOI:10.1111/jipb.12713
Abstract  (200 Save
Related ArticlesMetrics
The CRISPR/Cas revolution continues: From efficient gene editing for crop breeding to plant synthetic biology    
Jochen Kumlehn, Janine Pietralla, Goetz Hensel, Michael Pacher and Holger Puchta
J Integr Plant Biol   2018,60(12 ):1127 -1153. DOI:10.1111/jipb.12734
Abstract  (201 PDF(pc) (1326KB)(112 Save
Related ArticlesMetrics
A C3HC4-type RING finger protein regulates rhizobial infection and nodule organogenesis in Lotus japonicus    
Kai Cai, Jun Yin, Hongmin Chao, Yaping Ren, Liping Jin, Yangrong Cao, Deqiang Duanmu and Zhongming Zhang
J Integr Plant Biol   2018,60(9 ):878 -896. DOI:10.1111/jipb.12703
Abstract  (153 Save
Related ArticlesMetrics
Multiplex gene editing in rice with simplified CRISPR‐Cpf1 and CRISPR‐Cas9 systems    
Mugui Wang, Yanfei Mao, Yuming Lu, Zhidan Wang, Xiaoping Tao and Jian-Kang Zhu
J Integr Plant Biol   2018,60(8 ):626 -631. DOI:10.1111/jipb.12667
Abstract  (311 Save
Related ArticlesMetrics
The Arabidopsis catalase triple mutant reveals important roles of catalases and peroxisome‐derived signaling in plant development    
Tong Su, Pingping Wang, Huijuan Li, Yiwu Zhao, Yao Lu, Peng Dai, Tianqi Ren, Xiaofeng Wang, Xuezhi Li, Qun Shao, Dazhong Zhao, Yanxiu Zhao, Changle Ma
J Integr Plant Biol   2018,60(7 ):591 -607. DOI:10.1111/jipb.12649
Abstract  (427 Save
Related ArticlesMetrics
Efficient allelic replacement in rice by gene editing: A case study of the NRT1.1B gene    
Jingying Li, Xin Zhang, Yongwei Sun, Jiahui Zhang, Wenming Du, Xiuping Guo, Shaoya Li, Yunde Zhao and Lanqin Xia
J Integr Plant Biol   2018,60(7 ):536 -540. DOI:10.1111/jipb.12650
Abstract  (444 Save
Related ArticlesMetrics
Generation of new glutinous rice by CRISPR/Cas9‐targeted mutagenesis of the Waxy gene in elite rice varieties    
Jinshan Zhang, Hui Zhang, José Ramón Botella and Jian-Kang Zhu
J Integr Plant Biol   2018,60(5 ):369 -375. DOI:10.1111/jipb.12620
Abstract  (912 Save
Related ArticlesMetrics
Multigene editing via CRISPR/Cas9 guided by a single‐sgRNA seed in Arabidopsis    
Zhiming Yu, Qiyuan Chen, Weiwei Chen, Xian Zhang, Fengling Mei, Pengcheng Zhang, Mei Zhao, Xiaohong Wang, Nongnong Shi, Stephen Jackson and Yiguo Hong
J Integr Plant Biol   2018,60(5 ):376 -381. DOI:10.1111/jipb.12622
Abstract  (518 Save
Related ArticlesMetrics
FRUCTOKINASE-LIKE PROTEIN 1 interacts with TRXz to regulate chloroplast development in rice    
Lei He, Sen Zhang, Zhennan Qiu, Juan Zhao, Wendan Nie, Haiyan Lin, Zhengge Zhu, Dali Zeng, Qian Qian, and Li Zhu
J Integr Plant Biol   2018,60(2 ):94 -111. DOI:10.1111/jipb.12631
Abstract  (282 Save
Related ArticlesMetrics
QTL editing confers opposing yield performance in different rice varieties    
Lan Shen, Chun Wang, Yaping Fu, Junjie Wang, Qing Liu, Xiaoming Zhang, Changjie Yan, Qian Qian and Kejian Wang
J Integr Plant Biol   2018,60(2 ):89 -93. DOI:10.1111/jipb.12501
Abstract  (950 Save
Related ArticlesMetrics
Suppression or knockout of SaF/SaM overcomes the Sa-mediated hybrid male sterility in rice    
Yongyao Xie, Baixiao Niu, Yunming Long, Gousi Li, Jintao Tang, Yaling Zhang, Ding Ren, Yao-Guang Liu, and Letian Chen
J Integr Plant Biol   2017,59(9 ):669 -679. DOI:10.1111/jipb.12564
Abstract  (415 Save
Related ArticlesMetrics
The precise regulation of different COR genes by individual CBF transcription factors in Arabidopsis thaliana    
Yihao Shi, Jiaying Huang, Tianshu Sun, Xuefei Wang, Chenqi Zhu, Yuxi Ai and Hongya Gu
J Integr Plant Biol   2017,59(2 ):118 -133. DOI:10.1111/jipb.12515
Abstract  (638 Save
Related ArticlesMetrics
A simple, flexible and high-throughput cloning system for plant genome editing via CRISPR-Cas system    
Hyeran Kim, Sang-Tae Kim, Jahee Ryu, Min Kyung Choi, Jiyeon Kweon, Beum-Chang Kang, Hyo-Min Ahn, Suji Bae, Jungeun Kim, Jin-Soo Kim, and Sang-Gyu Kim
J Integr Plant Biol   2016,58(8 ):705 -712. DOI:10.1111/jipb.12474
Abstract  (779 Save
Related ArticlesMetrics
CRISPR Primer Designer: Design primers for knockout and chromosome imaging CRISPR-Cas system    
Meng Yan, Shi-Rong Zhou, and Hong-Wei Xue
J Integr Plant Biol   2015,57(7 ):613 -617. DOI:10.1111/jipb.12295
Abstract  (2399 Save
Related ArticlesMetrics
Self-processing of ribozyme-flanked RNAs into guide RNAs in vitro and in vivo for CRISPR-mediated genome editing    
Yangbin Gao and Yunde Zhao
J Integr Plant Biol   2014,56(4 ):343 -349. DOI:10.1111/jipb.12152
Abstract  (1531 Save
Related ArticlesMetrics
Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22