J Integr Plant Biol. ›› 1985, Vol. 27 ›› Issue (1): -.

• Research Articles •    

Chemical Component Studies on the Essential oil of Artemisia cina Berg

Liu Guo-sheng, Liu Cheng-de, Fong Hong-ju, Hu Qiu Cheng Guang-rong, Xu Da-yi, Cao Su-lan, Chang Qing-yun and Li Nian-ping   

Abstract:

Key words: Artemisia cina Berg, l,8-cineol, l-camphor

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22