Early View
Online Version of Record before inclusion in an issue

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
A widely targeted metabolite modificomics strategy for modified metabolites identification in tomato
Jun Yang, Ridong Chen, Chao Wang, Chun Li, Weizhen Ye, Zhonghui Zhang and Shouchuang Wang
DOI: 10.1111/jipb.13629
Version of Record online: 20 February 2024
  
Genomic analysis of Nypa fruticans elucidates its intertidal adaptations and early palm evolution
Weihong Wu, Xiao Feng, Nan Wang, Shao Shao, Min Liu, Fa Si, Linhao Chen, Chuanfeng Jin, Shaohua Xu, Zixiao Guo, Cairong Zhong, Suhua Shi and Ziwen He
doi: 10.1111/jipb.13625
Version of Record online: 19 February 2024
  
An alfalfa MYB-like transcriptional factor MsMYBH positively regulates alfalfa seedling drought resistance and undergoes MsWAV3-mediated degradation
Kun Shi, Jia Liu, Huan Liang, Hongbin Dong, Jinli Zhang, Yuanhong Wei, Le Zhou, Shaopeng Wang, Jiahao Zhu, Mingshu Cao, Chris S. Jones, Dongmei Ma and Zan Wang
doi: 10.1111/jipb.13626
Version of Record online: 15 February 2024
  
CRISPR/CasΦ2-mediated gene editing in wheat and rye
Sanzeng Zhao, Xueying Han, Yachen Zhu, Yuwei Han, Huiyun Liu, Zhen Chen, Huifang Li, Dan Wang, Chaofan Tian, Yuting Yuan, Yajie Guo, Xiaomin Si, Daowen Wang and Xiang Ji
doi: 10.1111/jipb.13624
Version of Record online: 13 February 2024
  
PIF4 interacts with ABI4 to serve as a transcriptional activator complex to promote seed dormancy by enhancing ABA biosynthesis and signaling
Xiaofeng Luo, Yujia Dai, Baoshan Xian, Jiahui Xu, Ranran Zhang, Muhammad Saad Rehmani, Chuan Zheng, Xiaoting Zhao, Kaitao Mao, Xiaotong Ren, Shaowei Wei, Lei Wang, Juan He, Weiming Tan, Junbo Du, Weiguo Liu, Shu Yuan and Kai Shu
DOI: 10.1111/jipb.13615
Version of Record online: 08 February 2024
  
How plants sense and respond to osmotic stress
Bo Yu, Dai-Yin Chao and Yang Zhao
doi: 10.1111/jipb.13622
Version of Record online: 08 February 2024
  
Integrative regulatory mechanisms of stomatal movements under changing climate
Jingbo Zhang, Xuexue Chen, Yajing Song and Zhizhong Gong
doi: 10.1111/jipb.13611
Version of Record online: 06 February 2024
  
  
New insight into Ca2+-permeable channel in plant immunity
Wei Wang, Hang-Yuan Cheng and Jian-Min Zhou
DOI: 10.1111/jipb.13613
Version of Record online: 30 January 2024
  
Breeding maize of ideal plant architecture for high-density planting tolerance through modulating shade avoidance response and beyond
Fereshteh Jafari, Baobao Wang, Haiyang Wang and Junjie Zou
doi: 10.1111/jipb.13603
Version of Record online: 29 January 2024
  
Reactive oxygen species: Multidimensional regulators of plant adaptation to abiotic stress and development
Pengtao Wang, Wen-Cheng Liu, Chao Han, Situ Wang, Ming-Yi Bai and Chun-Peng Song
doi: 10.1111/jipb.13601
Version of Record online: 29 January 2024
  
Environmentally adaptive reshaping of plant photomorphogenesis by karrikin and strigolactone signaling
Young-Joon Park, Bo Eun Nam and Chung-Mo Park
DOI: 10.1111/jipb.13602
Version of Record online: 25 January 2024
  
A historical review of hybrid rice breeding
Xiaoming Zheng, Fei Wei, Cheng Cheng and Qian Qian
doi: 10.1111/jipb.13598
Version of Record online: 22 January 2024
  
Designing salt stress‐resilient crops: Current progress and future challenges
Xiaoyan Liang, Jianfang Li, Yongqing Yang, Caifu Jiang and Yan Guo
DOI: 10.1111/jipb.13599
Version of Record online: 19 January 2024
  
Chemoproteomics reveals the epoxidase enzyme for the biosynthesis of camptothecin in Ophiorrhiza pumila
Tong Zhang, Yan Wang, Shiwen Wu, Ernuo Tian, Chengshuai Yang, Zhihua Zhou, Xing Yan and Pingping Wang
doi: 10.1111/jipb.13594
Version of Record online: 18 January 2024
  
Chromosomal-level genome and metabolome analyses of highly heterozygous allohexaploid Dendrocalamus brandisii elucidate shoot quality and developmental characteristics
Jutang Jiang, Zeyu Zhang, Yucong Bai, Xiaojing Wang, Yuping Dou, Ruiman Geng, Chongyang Wu, Hangxiao Zhang, Cunfu Lu, Lianfeng Gu and Jian Gao
doi: 10.1111/jipb.13592
Version of Record online: 12 January 2024
  
OsNAC5 orchestrates OsABI5 to fine-tune cold tolerance in rice
Ruiqing Li, Yue Song, Xueqiang Wang, Chenfan Zheng, Bo Liu, Huali Zhang, Jian Ke, Xuejing Wu, Liquan Wu, Ruifang Yang and Meng Jiang
DOI: 10.1111/jipb.13585
Version of Record online: 11 January 2024
  
Wood of trees: Cellular structure, molecular formation, and genetic engineering
Yingying Zhu and Laigeng Li
doi: 10.1111/jipb.13589
Version of Record online: 09 January 2024
  
Striking a growth–defense balance: Stress regulators that function in maize development
Shiyi Xie, Hongbing Luo, Wei Huang, Weiwei Jin and Zhaobin Dong
doi: 10.1111/jipb.13570
Version of Record online: 02 January 2024
  
The dual‐action mechanism of Arabidopsis cryptochromes
Gao‐Ping Qu, Bochen Jiang and Chentao Lin
doi: 10.1111/jipb.13578
Version of Record online: 02 January 2024
  
Plant virology in the 21st century in China: Recent advances and future directions
Jianguo Wu, Yongliang Zhang, Fangfang Li, Xiaoming Zhang, Jian Ye, Taiyun Wei, Zhenghe Li, Xiaorong Tao, Feng Cui, Xianbing Wang, Lili Zhang, Fei Yan, Shifang Li, Yule Liu, Dawei Li, Xueping Zhou and Yi Li
doi: 10.1111/jipb.13580
Version of Record online: 02 January 2024
  
Temporal control of the Aux/IAA genes BnIAA32 and BnIAA34 mediates Brassica napus dual shade responses
Yafei Li, Yiyi Guo, Yue Cao, Pengguo Xia, Dongqing Xu, Ning Sun, Lixi Jiang and Jie Dong
DOI: 10.1111/jipb.13582
Version of Record online: 02 January 2024
  
Phase separation of S‐RNase promotes self‐incompatibility in Petunia hybrida
Huayang Tian, Hongkui Zhang, Huaqiu Huang, Yu'e Zhang and Yongbiao Xue
doi: 10.1111/jipb.13584
Version of Record online: 02 January 2024
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22