Early View
Online Version of Record before inclusion in an issue

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
Exploring the diversity of plant proteome
Yanmei Chen, Yi Wang, Jun Yang, Wenbin Zhou and Shaojun Dai
DOI: 10.1111/jipb.13087
Version of Record online: 02 March 2021
  
Ethylene‐induced stomatal closure is mediated via MKK1/3–MPK3/6 cascade to EIN2 and EIN3
Teng-Yue Zhang, Zhong-Qi Li, Yu-Dong Zhao, Wen-Jie Shen, Meng-Shu Chen, Hai-Quan Gao, Xiao-Min Ge, Hui-Qin Wang, Xue-Li and Jun-Min He
DOI: 10.1111/jipb.13083
Version of Record online: 19 February 2021
  
Genome‐wide profiling of circular RNAs, alternative splicing, and R‐loops in stem‐differentiating xylem of Populus trichocarpa
Xuqing Liu, Yubang Gao, Jiakai Liao, Miao Miao, Kai Chen, Feihu Xi, Wentao Wei, Huihui Wang, Yongsheng Wang, Xi Xu, Anireddy S.N. Reddy and Lianfeng Gu
DOI: 10.1111/jipb.13081
Version of Record online: 11 February 2021
  
MP3RNA‐seq: Massively parallel 3′ end RNA sequencing for high‐throughput gene expression profiling and genotyping
Jian Chen, Xiangbo Zhang, Fei Yi, Xiang Gao, Weibin Song, Haiming Zhao and Jinsheng Lai
DOI: 10.1111/jipb.13077
Version of Record online: 09 February 2021
  
Functional assembly of root‐associated microbial consortia improves nutrient efficiency and yield in soybean
Cunhu Wang, Yanjun Li, Mingjia Li, Kefei Zhang, Wenjing Ma, Lei Zheng, Hanyu Xu, Baofeng Cui, Ran Liu, Yongqing Yang, Yongjia Zhong and Hong Liao
DOI: 10.1111/jipb.13073
Version of Record online: 25 January 2021
  
MYB106 is a negative regulator and a substrate for CRL3BPM E3 ligase in regulating flowering time in Arabidopsis thaliana
Liu Hong, Fangfang Niu, Youshun Lin, Shuang Wang, Liyuan Chen and Liwen Jiang
DOI: 10.1111/jipb.13071
Version of Record online: 20 January 2021
  
FT5a interferes with the Dt1‐AP1 feedback loop to control flowering time and shoot determinacy in soybean
Lin Yue, Xiaoming Li, Chao Fang, Liyu Chen, Hui Yang, Jie Yang, Zhonghui Chen, Haiyang Nan, Linnan Chen, Yuhang Zhang, Haiyang Li, Xingliang Hou, Zhicheng Dong, James L. Weller, Jun Abe, Baohui Liu and Fanjiang Kong
DOI: 10.1111/jipb.13070
Version of Record online: 17 January 2021
  
A rice tubulin tyrosine ligase‐like 12 protein affects the dynamic and orientation of microtubules
Kunxi Zhang, Xin Zhu, Steffen Durst, Petra Hohenberger, Min‐Jung Han, Gynheung An, Vaidurya P. Sahi, Michael Riemann and Peter Nick
doi: 10.1111/jipb.13059
Version of Record online: 18 December 2020
  
BRITTLE PLANT1 is required for normal cell wall composition and mechanical strength in rice
Yuanyan Zhang, Yihua Wang, Chunming Wang, Carsten Rautengarten, Erchao Duan, Jianping Zhu, Xiaopin Zhu, Jie Lei, Chao Peng, Yunlong Wang, Xuan Teng, Yunlu Tian, Xi Liu, Joshua L. Heazlewood, Aimin Wu and Jianmin Wan
DOI: 10.1111/jipb.13050
Version of Record online: 08 December 2020
  
Rice FLOURY ENDOSPERM 18 encodes a pentatricopeptide repeat protein required for 5′ processing of mitochondrial nad5 messenger RNA and endosperm development
Mingzhou Yu, Mingming Wu, Yulong Ren, Yihua Wang, Jingfang Li, Cailin Lei, Yinglun Sun, Xiuhao Bao, Hongming Wu, Hang Yang, Tian Pan, Yongfei Wang, Ruonan Jing, Mengyuan Yan, Houda Zhang, Lei Zhao, Zhichao Zhao, Xin Zhang, Xiuping Guo, Zhijun Cheng, Bing Yang, Ling Jiang and Jianmin Wan
DOI: 10.1111/jipb.13049
Version of Record online: 07 December 2020
  
Induction of jasmonic acid biosynthetic genes inhibits Arabidopsis growth in response to low boron
Yupu Huang, Sheliang Wang, Chuang Wang, Guangda Ding, Hongmei Cai, Lei Shi and Fangsen Xu
doi: 10.1111/jipb.13048
Version of Record online: 07 December 2020
  
The NPR1‐WRKY46‐WRKY6 signaling cascade mediates probenazole/salicylic acid‐elicited leaf senescence in Arabidopsis thaliana
Dingyu Zhang, Zheng Zhu, Jiong Gao, Xin Zhou, Shuai Zhu, Xiaoyan Wang, Xiaolei Wang, Guodong Ren and Benke Kuai
DOI: 10.1111/jipb.13044
Version of Record online: 03 December 2020
  
Light participates in the auxin‐dependent regulation of plant growth
Bingsheng Lv, Jiayong Zhu, Xiangpei Kong and Zhaojun Ding
doi: 10.1111/jipb.13036
Version of Record online: 20 November 2020
  
HBI1‐TCP20 interaction positively regulates the CEPs‐mediated systemic nitrate acquisition
Xiaoqian Chu, Mingzhe Li, Shujuan Zhang, Min Fan, Chao Han, Fengning Xiang, Genying Li, Yong Wang, Cheng‐Bin Xiang, Jia‐Gang Wang and Ming‐Yi Bai
DOI: 10.1111/jipb.13035
Version of Record online: 19 November 2020
  
Nicotiana benthamiana LRR‐RLP NbEIX2 mediates the perception of an EIX‐like protein from Verticillium dahliae
Zhiyuan Yin, Nan Wang, Lei Pi, Lei Li, Weiwei Duan, Xiaodan Wang and Daolong Dou
DOI: 10.1111/jipb.13031
Version of Record online: 18 November 2020
  
The novel peptide NbPPI1 identified from Nicotiana benthamiana triggers immune responses and enhances resistance against Phytophthora pathogens
Qujiang Wen, Manli Sun, Xianglan Kong, Yang Yang, Qiang Zhang, Guiyan Huang, Wenqin Lu, Wanyue Li, Yuling Meng and Weixing Shan
DOI: 10.1111/jipb.13033
Version of Record online: 18 November 2020
  
Global analysis of CCT family knockout mutants identifies four genes involved in regulating heading date in rice
Jia Zhang, Xiaowei Fan, Yong Hu, Xiangchun Zhou, Qin He, Liwen Liang and Yong-Zhong Xing
DOI: 10.1111/jipb.13013
Version of Record online: 05 September 2020
  
A rare Waxy allele coordinately improves rice eating and cooking quality and grain transparency
Changquan Zhang, Yong Yang, Shengjie Chen, Xueju Liu, Jihui Zhu, Lihui Zhou, Yan Lu, Qianfeng Li, Xiaolei Fan, Shuzhu Tang, Minghong Gu, and Qiaoquan Liu
doi: 10.1111/jipb.13010
Version of Record online: 04 September 2020
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22