Early View
Online Version of Record before inclusion in an issue

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
The Arabidopsis R‐SNARE protein YKT61 is essential for gametophyte development
Ting Ma, En Li, Lu‐Shen Li, Sha Li and Yan Zhang
DOI: 10.1111/jipb.13017
Version of Record online: 12 September 2020
  
Suppression of DRR1 results in the accumulation of insoluble ubiquitinated proteins, which impairs drought stress tolerance
Seong Gwan Yu, Na Hyun Cho, Jong Hum Kim, Tae Rin Oh, Woo Taek Kim
doi: 10.1111/jipb.13014
Version of Record online: 10 September 2020
  
Global analysis of CCT family knockout mutants identifies four genes involved in regulating heading date in rice
Jia Zhang, Xiaowei Fan, Yong Hu, Xiangchun Zhou, Qin He, Liwen Liang and Yong-Zhong Xing
DOI: 10.1111/jipb.13013
Version of Record online: 05 September 2020
  
A rare Waxy allele coordinately improves rice eating and cooking quality and grain transparency
Changquan Zhang, Yong Yang, Shengjie Chen, Xueju Liu, Jihui Zhu, Lihui Zhou, Yan Lu, Qianfeng Li, Xiaolei Fan, Shuzhu Tang, Minghong Gu, and Qiaoquan Liu
doi: 10.1111/jipb.13010
Version of Record online: 04 September 2020
  
N4-methylcytidine ribosomal RNA methylation in chloroplasts is crucial for chloroplast function, development, and abscisic acid response in Arabidopsis
Le Nguyen Tieu Ngoc, Su Jung Park, Trinh Thi Huong, Kwang Ho Lee and Hunseung Kang
DOI: 10.1111/jipb.13009
Version of Record online: 02 September 2020
  
Arabidopsis E3 ligase KEG associates with and ubiquitinates MKK4 and MKK5 to regulate plant immunity
Chenyang Gao, Pengwei Sun, Wei Wang and Dingzhong Tang
DOI: 10.1111/jipb.13007
Version of Record online: 02 September 2020
  
The Arabidopsis phosphatase PP2C49 negatively regulates salt tolerance through inhibition of AtHKT1;1
Moli Chu, Pengwang Chen, Sufang Meng, Peng Xu, and Wenzhi Lan
DOI: 10.1111/jipb.13008
Version of Record online: 02 September 2020
  
The pre-mRNA splicing factor RDM16 regulates root stem cell maintenance in Arabidopsis
Bingsheng Lv, Kongqin Hu, Te Tian, Kaijing Wei, Feng Zhang, Yuebin Jia, Huiyu Tian and Zhaojun Ding
DOI: 10.1111/jipb.13006
Version of Record online: 13 August 2020
  
ABNORMAL SHOOT 6 interacts with KATANIN 1 and SHADE AVOIDANCE 4 to promote cortical microtubule severing and ordering in Arabidopsis
Yuanfeng Li, Meng Deng, Haofeng Liu, Yan Li, Yu Chen, Min Jia, Hui Xue, Jingxia Shao, Jun Zhao, Yafei Qi, Lijun An, Fei Yu and Xiayan Liu
DOI: 10.1111/jipb.13003
Version of Record online: 06 August 2020
  
Fg12 ribonuclease secretion contributes to Fusarium graminearum virulence and induces plant cell death
Bo Yang, Yuyin Wang, Mengjun Tian, Kaixin Dai, Wenyue Zheng, Zehan Liu, Sen Yang, Xinyu Liu, Dongya Shi, Haifeng Zhang, Yan Wang, Wenwu Ye and Yuanchao Wang
DOI: 10.1111/jipb.12997
Version of Record online: 29 July 2020
  
Function identification of MdTIR1 in apple root growth benefited from the predicted MdPPI network
Lin Liu, Zipeng Yu, Yang Xu, Cheng Guo, Lei Zhang, Changai Wu, Guodong Yang, Jinguang Huang, Kang Yan, Huairui Shu, Chengchao Zheng and Shizhong Zhang
DOI: 10.1111/jipb.12996
Version of Record online: 23 July 2020
  
Melatonin: A master regulator of plant development and stress responses
Chengliang Sun, Lijuan Liu, Luxuan Wang, Baohai Li, Chongwei Jin and Xianyong Lin
doi: 10.1111/jipb.12993
Version of Record online: 17 July 2020
  
Integrated metabolo-transcriptomics and functional characterization reveals that the wheat auxin receptor TIR1 negatively regulates defense against Fusarium graminearum
Peisen Su, Lanfei Zhao, Wen Li, Jinxiao Zhao, Jun Yan, Xin Ma, Anfei Li, Hongwei Wang and Lingrang Kong
DOI: 10.1111/jipb.12992
Version of Record online: 17 July 2020
  
Immediate transcriptional responses of Arabidopsis leaves to heat shock
Min Liu, Jiafu Zhu, and Zhicheng Dong
DOI: 10.1111/jipb.12990
Version of Record online: 09 July 2020
  
Receptor-like kinases MDS1 and MDS2 promote SUMM2-mediated immunity
Yanan Liu, Xionghui Zhong, Zhibin Zhang, Jiameng Lan, Xingchuan Huang, Hainan Tian, Xin Li and Yuelin Zhang
doi: 10.1111/jipb.12978
Version of Record online: 04 June 2020
  
Plant cell totipotency: Insights into cellular reprogramming
Ying Hua Su, Li Ping Tang, Xiang Yu Zhao and Xian Sheng Zhang
doi: 10.1111/jipb.12972
Version of Record online: 21 May 2020
  
Autophagy in plants: Physiological roles and post-translational regulation
Hua Qi, Fan-Nv Xia and Shi Xiao
doi: 10.1111/jipb.12941
Version of Record online: 23 April 2020
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22