Early View
Online Version of Record before inclusion in an issue

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
Vitamin B1 THIAMIN REQUIRING1 synthase mediates the maintenance of chloroplast function by regulating sugar and fatty acid metabolism in rice
Yanshen Nie , Li Yu , Lianlian Mao , Wenxuan Zou , Xiufeng Zhang and Jie Zhao
DOI: 10.1111/jipb.13283
Version of Record online: 29 June 2022
  
  
REVEILLE 7 inhibits the expression of the circadian clock gene EARLY FLOWERING 4 to fine-tune hypocotyl growth in response to warm temperatures
Ying‐Ying Tian, Wei Li, Mei‐Jing Wang, Jin‐Yu Li, Seth Jon Davis and Jian‐Xiang Liu
DOI: 10.1111/jipb.13284
Version of Record online: 15 June 2022
  
WHIRLY1 recruits the histone deacetylase HDA15 repressing leaf senescence and flowering in Arabidopsis
Dongmei Huang, Wei Lan, Weibo Ma, Rulin Huang, Wenfang Lin, Mengsi Li, Chia‐Yang Chen, Keqiang Wu and Ying Miao
doi: 10.1111/jipb.13272
Version of Record online: 15 June 2022
  
bZIP71 delays flowering by suppressing Ehd1 expression in rice
Xiufeng Li, Xiaojie Tian, Mingliang He, Xinxin Liu, Zhiyong Li, Jiaqi Tang, Enyang Mei, Min Xu, Yingxiang Liu, Zhenyu Wang, Qingjie Guan, Wei Meng, Jun Fang, Jian Zhang and Qingyun Bu
DOI: 10.1111/jipb.13275
Version of Record online: 14 June 2022
  
Structural basis for histone H3 recognition by NASP in Arabidopsis
Yanhong Liu, Liu Chen, Na Wang, Baixing Wu, Hongyu Bao and Hongda Huang
doi: 10.1111/jipb.13277
Version of Record online: 13 June 2022
  
PP2A interacts with KATANIN to promote microtubule organization and conical cell morphogenesis
Huibo Ren, Jinqiu Rao, Min Tang, Yaxing Li, Xie Dang, Deshu Lin
DOI: 10.1111/jipb.13281
Version of Record online: 13 June 2022
  
UBA domain protein SUF1 interacts with NatA-complex subunit NAA15 to regulate thermotolerance in Arabidopsis
Ze-Ting Song, Xiao-Jie Chen, Ling Luo, Feifei Yu, Jian-Xiang Liu and Jia-Jia Han
doi: 10.1111/jipb.13273
Version of Record online: 09 June 2022
  
Rapid responses: Receptor-like kinases directly regulate the functions of membrane transport proteins in plants
Xiaopeng Li, Jingjie Zhang, Hongyong Shi, Bo Li and Jia Li
DOI: 10.1111/jipb.13274
Version of Record online: 09 June 2022
  
GmPIN1-mediated auxin asymmetry regulates leaf petiole angle and plant architecture in soybean
Zhongqin Zhang, Le Gao, Meiyu Ke, Zhen Gao, Tianli Tu, Laimei Huang, Jiaomei Chen, Yuefeng Guan, Xi Huang and Xu Chen
doi: 10.1111/jipb.13269
Version of Record online: 09 June 2022
  
A feedback regulation between ARF7-mediated auxin signaling and auxin homeostasis involving MES17 affects plant gravitropism
Feng Zhang, Cuiling Li, Xingzhen Qu, Jiajia Liu, Zipeng Yu, Junxia Wang, Jiayong Zhu, Yongqiang Yu and Zhaojun Ding
doi: 10.1111/jipb.13268
Version of Record online: 06 June 2022
  
Natural variation in the NAC transcription factor NONRIPENING contributes to melon fruit ripening
Jinfang Wang, Shouwei Tian, Yongtao Yu, Yi Ren, Shaogui Guo, Jie Zhang, Maoying Li, Haiying Zhang, Guoyi Gong, Min Wang and Yong Xu
DOI: 10.1111/jipb.13278
Version of Record online: 06 June 2022
  
DEAP1 encodes a fasciclin-like arabinogalactan protein required for male fertility in rice
Dan Zhou, Ting Zou, Kaixuan Zhang, Pingping Xiong, Fuxing Zhou, Hao Chen, Gongwen Li, Kaiyou Zheng, Yuhao Han, Kun Peng, Xu Zhang, Shangyu Yang, Qiming Deng, Shiquan Wang, Jun Zhu, Yueyang Liang, Changhui Sun, Xiumei Yu, Huainian Liu, Lingxia Wang, Ping Li and Shuangcheng Li
DOI: 10.1111/jipb.13271
Version of Record online: 02 June 2022
  
EXPLICIT-Kinase: A gene expression predictor for dissecting the functions of the Arabidopsis kinome
Yuming Peng, Wanzhu Zuo, Hui Zhou, Fenfen Miao, Yu Zhang, Yue Qin, Yi Liu, Yu Long and Shisong Ma
DOI: 10.1111/jipb.13267
Version of Record online: 02 June 2022
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22