Early View
Online Version of Record before inclusion in an issue

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
The ScCas9++ variant expands the CRISPR toolbox for genome editing in plants
Taoli Liu, Dongchang Zeng, Zhiye Zheng, Zhansheng Lin, Yang Xue, Tie Li, Xianrong Xie, Genglu Ma, Yao‐Guang Liu and Qinlong Zhu
doi: 10.1111/jipb.13164
Version of Record online: 19 August 2021
  
The power and versatility of genome editing tools in crop improvement
Lanqin Xia, Kejian Wang and Jian‐Kang Zhu
doi: 10.1111/jipb.13160
Version of Record online: 11 August 2021
  
Phase separation in plants: New insights into cellular compartmentalization
Xiumei Xu , Canhui Zheng , Dandan Lu , Chun‐Peng Song and Lixin Zhang
doi: 10.1111/jipb.13152
Version of Record online: 27 July 2021
  
Balancing selection and wild gene pool contribute to resistance in global rice germplasm against planthopper
Cong Zhou, Qian Zhang, Yu Chen, Jin Huang, Qin Guo, Yi Li, Wensheng Wang, Yongfu Qiu, Wei Guan, Jing Zhang, Jianping Guo, Shaojie Shi, Di Wu, Xiaohong Zheng, Lingyun Nie, Jiaoyan Tan, Chaomei Huang, Yinhua Ma, Fang Yang, Xiqin Fu, Bo Du, Lili Zhu, Rongzhi Chen, Zhikang Li, Longping Yuan and Guangcun He
doi: 10.1111/jipb.13157
Version of Record online: 24 July 2021
  
GTPase ROP6 negatively modulates phosphate deficiency through inhibition of PHT1;1 and PHT1;4 in Arabidopsis thaliana
Huiling Gao, Tian Wang, Yanting Zhang, Lili Li, Chuanqing Wang, Shiyuan Guo, Tianqi Zhang and Cun Wang
DOI: 10.1111/jipb.13153
Version of Record online: 20 July 2021
  
Drought stress and plant ecotype drive microbiome recruitment in switchgrass rhizosheath
Tie‐Yuan Liu, Nenghui Ye, Xinyu Wang, Debatosh Das, Yuxiang Tan, Xiangkai You, Mingxiu Long, Tianming Hu, Lei Dai, Jianhua Zhang and Mo‐Xian Chen
doi: 10.1111/jipb.13154
Version of Record online: 20 July 2021
  
The rice Raf-like MAPKKK OsILA1 confers broad-spectrum resistance to bacterial blight by suppressing the OsMAPKK4–OsMAPK6 cascade
Jie Chen, Lihan Wang, Zeyu Yang, Hongbo Liu, Chuanliang Chu, Zhenzhen Zhang, Qinglu Zhang, Xianghua Li, Jinghua Xiao, Shiping Wang and Meng Yuan
DOI: 10.1111/jipb.13150
Version of Record online: 16 July 2021
  
Increasing yield potential through manipulating of an ARE1 ortholog related to nitrogen use efficiency in wheat by CRISPR/Cas9
Jiahui Zhang, Huating Zhang, Shaoya Li, Jingying Li, Lei Yan and Lanqin Xia
doi: 10.1111/jipb.13151
Version of Record online: 16 July 2021
  
Ustilaginoidea virens modulates lysine 2-hydroxyisobutyrylation in rice flowers during infection
Xiaoyang Chen, Qiutao Xu, Yuhang Duan, Hao Liu, Xiaolin Chen, Junbin Huang, Chaoxi Luo, Dao-Xiu Zhou and Lu Zheng
doi: 10.1111/jipb.13149
Version of Record online: 10 July 2021
  
Phosphorylation of MtRopGEF2 by LYK3 mediates MtROP activity to regulate rhizobial infection in Medicago truncatula
Mingxing Wang, Huan Feng, Peng Xu, Qiujin Xie, Jinpeng Gao, Yanzhang Wang, Xiaowei Zhang, Jun Yang, Jeremy D. Murray, Fengli Sun, Chunyan Wang, Ertao Wang and Nan Yu
DOI: 10.1111/jipb.13148
Version of Record online: 08 July 2021
  
CDE4 encodes a pentatricopeptide repeat protein involved in chloroplast RNA splicing and affects chloroplast development under low-temperature conditions in rice
Xinyong Liu, Xichun Zhang, Ruijie Cao, Guiai Jiao, Shikai Hu, Gaoneng Shao, Zhonghua Sheng, Lihong Xie, Shaoqing Tang, Xiangjin Wei and Peisong Hu
doi: 10.1111/jipb.13147
Version of Record online: 05 July 2021
  
Development of an efficient plant dual cytosine and adenine editor
Rongfang Xu, Fanna Kong, Ruiying Qin, Juan Li, Xiaoshuang Liu, Pengcheng Wei
doi: 10.1111/jipb.13146
Version of Record online: 30 June 2021
  
Engineering broad-spectrum disease-resistant rice by editing multiple susceptibility genes
Hui Tao, Xuetao Shi, Feng He, Dan Wang, Ning Xiao, Hong Fang, Ruyi Wang, Fan Zhang, Min Wang, Aihong Li, Xionglun Liu, Guo‐Liang Wang and Yuese Ning
DOI: 10.1111/jipb.13145
Version of Record online: 25 June 2021
  
ERF1 delays flowering through direct inhibition of FLOWERING LOCUS T expression in Arabidopsis
Yanli Chen, Liping Zhang, Haiyan Zhang, Ligang Chen and Diqiu Yu
DOI: 10.1111/jipb.13144
Version of Record online: 21 June 2021
  
A unique photosystem I reaction center from a chlorophyll d-containing cyanobacterium Acaryochloris marina
Caihuang Xu, Qingjun Zhu, Jing‐Hua Chen, Liangliang Shen, Xiaohan Yi, Zihui Huang, Wenda Wang, Min Chen, Tingyun Kuang, Jian‐Ren Shen, Xing Zhang and Guangye Han
doi: 10.1111/jipb.13113
Version of Record online: 17 May 2021
  
Creation of aromatic maize by CRISPR/Cas
Yanxiao Wang, Xiaoqin Liu, Xiuxiu Zheng, Wenxia Wang, Xunqing Yin, Haifeng Liu, Changle Ma, Xiaomu Niu, Jiankang Zhu and Fei Wang
DOI: 10.1111/jipb.13105
Version of Record online: 02 May 2021
  
PagGRF12a interacts with PagGIF1b to regulate secondary xylem development through modulating PagXND1a expression in Populus alba × P. glandulosa
Jinnan Wang, Houjun Zhou, Yanqiu Zhao, Cheng Jiang, Jihong Li, Fang Tang, Yingli Liu, Shutang Zhao, Jianjun Hu, Xueqin Song and Meng‐Zhu Lu
DOI: 10.1111/jipb.13102
Version of Record online: 29 April 2021
  
Novel Wx alleles generated by base editing for improvement of rice grain quality
Xiaorui Huang, Fei Su, Sheng Huang, Fating Mei, Xiaomu Niu, Changle Ma, Hui Zhang, Xiaoguo Zhu, Jian-Kang Zhu, Jinshan Zhang
DOI: 10.1111/jipb.13098
Version of Record online: 13 April 2021
  
Efficient generation of homozygous substitutions in rice in one generation utilizing an rABE8e base editor
Chuang Wei, Chong Wang, Meng Jia, Hong‐Xuan Guo, Peng‐Yu Luo, Mu‐Gui Wang, Jian‐Kang Zhu and Hui Zhang
DOI: 10.1111/jipb.13089
Version of Record online: 10 March 2021
  
Establishment of an efficient seed fluorescence reporter‐assisted CRISPR/Cas9 gene editing in maize
Yuanyuan Yan, Jinjie Zhu, Xiantao Qi, Beijiu Cheng, Changlin Liu and Chuanxiao Xie
doi: 10.1111/jipb.13086
Version of Record online: 02 March 2021
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22