Exploration of presence/absence variation and corresponding polymorphic markers in soybean genome
Yufeng Wang, Jiangjie Lu, Shouyi Chen, Liping Shu, Reid G. Palmer, Guangnan Xing, Yan Li, Shouping Yang, Deyue Yu, Tuanjie Zhao, and Junyi Gai
J Integr Plant Biol . 2014, (10): 1009 -1019 .  DOI: 10.1111/jipb.12208

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22