Characterization and Fine Mapping of a Novel Rice Narrow Leaf Mutant nal9
Wei Li, Chao Wu, Guocheng Hu, Li Xing, Wenjing Qian, Huamin Si, Zongxiu Sun, Xingchun Wang, Yaping Fu, and Wenzhen Liu
J Integr Plant Biol . 2013, (11): 1016 -1025 .  DOI: 10.1111/jipb.12098

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22