Transcriptome Profiling Reveals Auxin and Cytokinin Regulating Somatic Embryogenesis in Different Sister Lines of Cotton Cultivar CCRI24
Zhenzhen Xu, Chaojun Zhang, Xueyan Zhang, Chuanliang Liu, Zhixia Wu, Zuoren Yang, Kehai Zhou, Xiaojie Yang and Fuguang Li
J Integr Plant Biol . 2013, (7): 631 -642 .  DOI: 10.1111/jipb.12073

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22