A Kelch Motif-Containing Serine/Threonine Protein Phosphatase Determines the Large Grain QTL Trait in Rice
Zejun Hu, Haohua He, Shiyong Zhang, Fan Sun, Xiaoyun Xin, Wenxiang Wang, Xi Qian, Jingshui Yang, and Xiaojin Luo
J Integr Plant Biol . 2012, (12): 979 -990 .  DOI: 10.1111/jipb.12008

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22