Protecting Cell Walls from Binding Aluminum by Organic Acids Cntributes to Aluminum Resistance
Ya-Ying Li, Yue-Jiao Zhang, Yuan Zhou, Jian-Li Yang, and Shao-Jian Zheng
J Integr Plant Biol . 2009, (6): 574 -580 .  DOI: 10.1111/j.1744-7909.2009.00825.x

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22