Eco-physiological Characteristics of Alfalfa Seedlings in Response to Various Mixed Salt-alkaline Stresses
Yong-Lin Peng, Zhan-Wu Gao, Ying Gao, Guo-Fang Liu, Lian-Xi Sheng and De-Li Wang
J Integr Plant Biol . 2008, (1): 29 -39 .  DOI: 10.1111/j.1744-7909.2007.00607.x

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22