Tomato Fruit Development and Ripening Are Altered by the Silencing of LeEIN2 Gene
Hong-Liang Zhu, Ben-Zhong Zhu, Yi Shao, Xiao-Guang Wang, Xi-Jin Lin, Yuan-Hong Xie, Ying-Cong Li, Hong-Yan Gao and Yun-Bo Luo
J Integr Plant Biol . 2006, (12): 1478 -1485 .  DOI: 10.1111/j.1744-7909.2006.00366.x

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22