Growth, Gas Exchange, Abscisic Acid, and Calmodulin Response to Salt Stress in Three Poplars
Yu Chang, Shao-Liang Chen, Wei-Lun Yin, Rui-Gang Wang, Yan-Feng Liu, Yong Shi, Yuan-Yuan Shen, Yue Li, Jie Jiang and Yue Liu
J Integr Plant Biol . 2006, (3):  .  DOI: 10.1111/j.1744-7909.2006.00194.x

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22