DNA Polymorphism Among Yewei B, V20B, and Oryza minuta J. S. Presl. ex C. B. Presl.
Bing-Ran ZHAO, Quan-Hua XING, Hong-Ai XIA, He-Hua YANG, De-Min JIN, Xia LIU, Song-Wen WANG, Bin WANG and Long-Ping YUAN
J Integr Plant Biol . 2005, (12): 1485 -1492 .  DOI: 10.1111/j.1744-7909.2005.00122.x

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22