Mapping of a Wheat Resistance Gene to Yellow Mosaic Disease by Amplified Fragment Length Polymorphism and Simple Sequence Repeat Markers
Wei-Hua LIU, Huan NIE, Zhen-Tian HE, Xiu-Lan CHEN, Yue-Peng HAN, Jin-Rong WANG, Xin LI, Cheng-Gui HAN and Jia-Lin YU
J Integr Plant Biol . 2005, (9):  .  DOI: 10.1111/j.1744-7909.2005.00139.x

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22