Metabolic Engineering of Tropane Alkaloid Biosynthesis in Plants
Lei ZHANG, Guo-Yin KAI, Bei-Bei LU, Han-Ming ZHANG, Ke-Xuan TANG, Ji-Hong JIANG and Wan-Sheng CHEN
J Integr Plant Biol . 2005, (2): 136 -143 .  DOI: 10.1111/j.1744-7909.2005.00024.x

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22