Callus Culture and Gentiopicroside Formation in Gentiana manshurica Kitag.
Zhang Zhi-guo,Han Xian-zhong,Cai Zhi-guang,Liu Hua,Wang Li,Zhao Li-hong and Hu Xin
J Integr Plant Biol . 1992, (2):  . 

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22