Singlet Oxygen Generated in PS¢ò Particles Promotes the Superoxide Generation
LIU Ke, SUN Jian, XU Ying-Kai, CHEN Zhong-Wei, ZHANG Qi-Yuan, ZHANG Xing-Kang, KUANG Ting-Yun and LIU Yang
J Integr Plant Biol . 2001, (9): 988 -990 . 

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22