Resonance Raman Spectra of Purified PSⅡ Core Antenna Complexes CP43 and CP47
SHAN Ji-Xiu, YANG Kun-Yun, FENG Li-Jie, LI Liang-Bi, KUANG Ting-Yun, WANG Ju-Shuo, ZHAO Nan-Ming, LIU Yu-Long, ZHU Ke and YANG Guo-Zhen
J Integr Plant Biol . 1999, (3):  . 

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22