Dynamic Change of the Forest in Spirit Valley, Nanjing
An Shu-qing, IA Sheng-feng, Wang Zheng-feng, Zhu Xue-lei and Liu Zhi-li
J Integr Plant Biol . 1997, (7):  . 

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22