Molecular Cloning and Expression of RSSG58 Gene in Rice Sperm Cells
MIAO Chen, GOU Xiao_Ping, LAN Li_Qio ng, BAO Jin_Ku, XU Ying, WANG Sheng_Hua and CHEN Fang
J Integr Plant Biol . 2003, (2): 234 -241 . 

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22