Development of RAPD Markers and SCAR Markers Linked to Bentazon Susceptible Lethality Gene in Rice
XIANG Tai_He, YANG Jian_Bo, LI Li, NI Da_Hu, YANG Qian_Jin, ZHU Qi_Sheng, WANG Xiu_ Feng, ZHANG Yi and HUANG Da_Nian
J Integr Plant Biol . 2003, (2): 223 -228 . 

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22