Mutation in the gene encoding 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase 4 ( CitACS4) led to andromonoecy in watermelon
Gaojie Ji, Jie Zhang, Haiying Zhang, Honghe Sun, Guoyi Gong, Jianting Shi, Shouwei Tian, Shaogui Guo, Yi Ren, Huolin Shen, Junping Gao, and Yong Xu
J Integr Plant Biol . 2016, (9): 762 -765 .  DOI: 10.1111/jipb.12466

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22