Big Grain3, encoding a purine permease, regulates grain size via modulating cytokinin transport in rice
Yunhua Xiao, Dapu Liu, Guoxia Zhang, Shaopei Gao, Linchuan Liu, Fan Xu, Ronghui Che, Yiqin Wang, Hongning Tong and Chengcai Chu
J Integr Plant Biol . 2019, (5): 581 -597 .  DOI: 10.1111/jipb.12727

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22