GW5-Like, a homolog of GW5, negatively regulates grain width, weight and salt resistance in rice
Peng Tian, Jiafan Liu, Changling Mou, Cuilan Shi, Huan Zhang, Zhichao Zhao, Qibin Lin, Jie Wang, Jiulin Wang, Xin Zhang, Xiuping Guo, Zhijun Cheng, Shanshan Zhu, Yulong Ren, Cailin Lei, Haiyang Wang and Jianmin Wan
J Integr Plant Biol . 2019, (11): 1171 -1185 .  DOI: 10.1111/jipb.12745

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22