Global analysis of CCT family knockout mutants identifies four genes involved in regulating heading date in rice
Jia Zhang, Xiaowei Fan, Yong Hu, Xiangchun Zhou, Qin He, Liwen Liang and Yongzhong Xing
J Integr Plant Biol . 2021, (5): 913 -923 .  DOI: 10.1111/jipb.13013

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22