Hydrogen sulfide, a signaling molecule in plant stress responses
Jing Zhang, Mingjian Zhou, Heng Zhou, Didi Zhao, Cecilia Gotor, Luis C. Romero, Jie Shen, Zhenglin Ge, Zhirong Zhang, Wenbiao Shen, Xingxing Yuan and Yanjie Xie
J Integr Plant Biol . 2021, (1): 146 -160 .  DOI: 10.1111/jipb.13022

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22