OsEDM2L mediates m 6A of EAT1 transcript for proper alternative splicing and polyadenylation regulating rice tapetal degradation
Kun Ma, Jingluan Han, Zixu Zhang, Heying Li, Yanchang Zhao, Qinlong Zhu, Yongyao Xie, Yao‐Guang Liu and Letian Chen
J Integr Plant Biol . 2021, (11): 1982 -1994 .  DOI: 10.1111/jipb.13167

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22