Zinc-finger protein GmZF351 improves both salt and drought stress tolerance in soybean
Wei Wei, Long Lu, Xiao‐Hua Bian, Qing‐Tian Li, Jia‐Qi Han, Jian‐Jun Tao, Cui‐Cui Yin, Yong‐Cai Lai, Wei Li, Ying‐Dong Bi, Wei‐Qun Man, Shou‐Yi Chen, Jin‐Song Zhang and Wan‐Ke Zhang
J Integr Plant Biol . 2023, (7): 1636 -1650 .  DOI: 10.1111/jipb.13474

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22