Accepted Articles
Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in the future.

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
Profiling of circular RNA N6-methyladenosine in moso bamboo (Phyllostachys edulis ) using nanopore-based direct RNA sequencing
Yongsheng Wang, Huihui Wang, Feihu Xi, Huiyuan Wang, Ximei Han, Wentao Wei, Hangxiao Zhang, Qianyue Zhang, Yushan Zheng, Qiang Zhu, Markus V. Kohnen, Anireddy S. N. Reddy and Lianfeng Gu
doi: 10.1111/jipb.13002
Online Date: 31 July 2020
  
The nodulation and nyctinastic leaf movement is orchestrated by clock gene LHY in Medicago truncatula
Yiming Kong, Lu Han, Xiu Liu, Hongfeng Wang, Lizhu Wen, Xiaolin Yu, Xiaodong Xu, Fanjiang Kong, Chunxiang Fu, Kirankumar S. Mysore, Jiangqi Wen and Chuanen Zhou
doi: 10.1111/jipb.12999
Online Date: 30 July 2020
  
The role of light in regulating seed dormancy and germination
Liwen Yang, Shuangrong Liu and Rongcheng Lin
doi: 10.1111/jipb.13001
Online Date: 30 July 2020
  
Fg12 ribonuclease secretion contributes to Fusarium graminearum virulence and induces plant cell death
Bo Yang, Yuyin Wang, Mengjun Tian, Kaixin Dai, Wenyue Zheng, Zehan Liu, Sen Yang, Xinyu Liu, Dongya Shi, Haifeng Zhang, Yan Wang, Wenwu Ye and Yuanchao Wang
doi: 10.1111/jipb.12997
Online Date: 29 July 2020
  
Epidermal restriction confers robustness to organ shapes
Lüwen Zhou, Fei Du, Shiliang Feng, Jinrong Hu, Shouqin Lü, Mian Long, and Yuling Jiao
doi: 10.1111/jipb.12998
Online Date: 29 July 2020
  
Function identification of MdTIR1 in apple root growth benefited from the predicted MdPPI network
Lin Liu, Zipeng Yu, Yang Xu, Cheng Guo, Lei Zhang, Changai Wu, Guodong Yang, Jinguang Huang, Kang Yan, Huairui Shu, Chengchao Zheng and Shizhong Zhang
doi: 10.1111/jipb.12996
Online Date: 23 July 2020
  
Melatonin: a master regulator of plant development and stress responses
Chengliang Sun, Lijuan Liu, Luxuan Wang, Baohai Li, Chongwei Jin and Xianyong Lin
doi: 10.1111/jipb.12993
Online Date: 17 July 2020
  
Integrated metabolo-transcriptomics and functional characterization reveals that the wheat auxin receptor TIR1 negatively regulates defense against Fusarium graminearum
Peisen Su, Lanfei Zhao, Wen Li, Jinxiao Zhao, Jun Yan, Xin Ma, Anfei Li, Hongwei Wang and Lingrang Kong
doi: 10.1111/jipb.12992
Online Date: 17 July 2020
  
The Heterochronic Gene Oryza sativa LIKE HETEROCHROMATIN PROTEIN 1 Modulates miR156b/c/i/e Levels
Yongtao Cui , Jingfei Cheng , Shuang Ruan , Peipei Qi , Wei Liu , Hongwu Bian , Luhuan Ye , Yuping Zhang , Jiang Hu , Guojun Dong , Longbiao Guo , Yijing Zhang , Qian Qian , and Xingming Hu
doi: 10.1111/jipb.12991
Online Date: 09 July 2020
  
SlSTE1 promotes ABA-dependent salt stress-responsive pathways via improving ion homeostasis and ROS scavenging in tomato
Xiaoqing Meng, Jing Cai, Lei Deng, Ge Li, Jian Sun, Yonghua Han, Tingting Dong, Yang Liu, Tao Xu, Siyuan Liu, Zongyun Li and Mingku Zhu
doi: 10.1111/jipb.12987
Online Date: 03 July 2020
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2020 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
网站备案号:京ICP备16067583号-22