Accepted Articles
Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in the future.

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
Comparative transcriptomics reveals hidden issues in the plant response to arthropod herbivores
M. Estrella Santamaria, Alejandro Garcia, Ana Arnaiz, Irene Rosa-Diaz, Gara RomeroHernandez, Isabel Diaz and Manuel Martinez
doi: 10.1111/jipb.13026
Online Date: 21 October 2020
  
Three-dimensional reconstruction and comparison of vacuolar membranes in response to viral infection
Xueting Wang, Juncai Ma, Xuejiao Jin, Ning Yue, Peng Gao, Keith Ka Ki Mai, Xian-Bing Wang, Dawei Li, Byung-Ho Kang and Yongliang Zhang
doi: 10.1111/jipb.13027
Online Date: 21 October 2020
  
ANNEXIN 8 negatively regulates RPW8.1‐mediated cell death and disease resistance in Arabidopsis
Zhi-Xue Zhao, Yong-Ju Xu, Yang Lei, Qin Li, Ji-Qun Zhao, Yan Li, Jing Fan, Shunyuan Xiao and Wen-Ming Wang
doi: 10.1111/jipb.13025
Online Date: 19 October 2020
  
Hydrogen sulfide (H2S), a signaling molecule in plant stress responses
Jing Zhang, Mingjian Zhou, Heng Zhou, Didi Zhao, Cecilia Gotor, Luis C. Romero, Jie Shen, Zhenglin Ge, Zhirong Zhang, Wenbiao Shen, Xingxing Yuan and Yanjie Xie
doi: 10.1111/jipb.13022
Online Date: 15 October 2020
  
Multiplex and optimization of dCas9-TV-mediated gene activation in plants
Xiangyu Xiong, Jieping Liang, Zhenxiang Li, Ben-Qiang Gong and Jian-Feng Li
doi: 10.1111/jipb.13023
Online Date: 15 October 2020
  
Molecular mechanisms for the photoperiodic regulation of flowering in soybean
Xiaoya Lin, Baohui Liu, James L. Weller, Jun Abe, Fanjiang Kong
doi: 10.1111/jipb.13021
Online Date: 14 October 2020
  
Salicylic acid promotes quiescent center cell division through ROS accumulation and down‐regulation of PLT1, PLT2, and WOX5
Zhuqing Wang, Duoyan Rong, Dixing Chen, Yang Xiao, Renyi Liu, Shuang Wu and Chizuko Yamamuro
doi: 10.1111/jipb.13020
Online Date: 05 October 2020
  
Developing a new model system for potato genetics by androgenesis
Miru Du, Ting Wang, Qun Lian, Xiaojie Zhang, Guohui Xin, Yuanyuan Pu, Glenn J Bryan and Jianjian Qi
doi: 10.1111/jipb.13018
Online Date: 23 September 2020
  
RING finger protein RGLG1 and RGLG2 negatively modulate MAPKKK18 mediated drought stress tolerance in Arabidopsis
Jiayi Yu, Lu Kang, Yuanyuan Li, Changai Wu, Chengchao Zheng, Pei Liu, Jinguang Huang
doi: 10.1111/jipb.13019
Online Date: 18 September 2020
  
The Arabidopsis R-SNARE protein YKT61 is essential for gametophyte development
Ting Ma, En Li, Lu-Shen Li, Sha Li and Yan Zhang
doi: 10.1111/jipb.13017
Online Date: 12 September 2020
  
Suppression of DRR1 results in the accumulation of insoluble ubiquitinated proteins, which impairs drought stress tolerance
Seong Gwan Yu, Na Hyun Cho, Jong Hum Kim, Tae Rin Oh, Woo Taek Kim
doi: 10.1111/jipb.13014
Online Date: 10 September 2020
  
A rare Waxy allele coordinately improves rice eating and cooking quality and grain transparency
Changquan Zhang, Yong Yang, Shengjie Chen, Xueju Liu, Jihui Zhu, Lihui Zhou, Yan Lu, Qianfeng Li, Xiaolei Fan, Shuzhu Tang, Minghong Gu, and Qiaoquan Liu
doi: 10.1111/jipb.13010
Online Date: 04 September 2020
  
The origin of Wxla provides new insights into the improvement of grain quality in rice
Hao Zhou, Duo Xia, Da Zhao, Yanhua Li, Pingbo Li, Bian Wu, Guanjun Gao, Qinglu Zhang, Gongwei Wang, Jinghua Xiao, Xianghua Li, Sibin Yu, Xingming Lian and Yuqing He
doi: 10.1111/jipb.13011
Online Date: 04 September 2020
  
The Arabidopsi s phosphatase PP2C49 negatively regulates salt tolerance through inhibition of AtHKT1;1
Moli Chu, Pengwang Chen, Sufang Meng, Peng Xu, and Wenzhi Lan
doi: 10.1111/jipb.13008
Online Date: 02 September 2020
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2020 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
网站备案号:京ICP备16067583号-22