Accepted Articles
Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in the future.

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
A global alfalfa diversity panel reveals genomic selection signatures in Chinese varieties and genomic associations with root development
Lin Chen, Fei He, Ruicai Long, Fan Zhang, Mingna Li, Zhen Wang, Junmei Kang, Qingchuan Yang
DOI: 10.1111/jipb.13172
Online Date: 06 September 2021
  
Clathrin light chains regulate hypocotyl elongation by affecting the polarization of the auxin transporter PIN3 in Arabidopsis
Tianwei Hu, Shoupeng Yin, Jingbo Sun, Yuting Linghu, Jiaqi Ma, Jianwei Pan, and Chao Wang
doi: 10.1111/jipb.13171
>Online Date: 03 September 2021
  
Combined analyses of translatome and transcriptome in Arabidopsis reveal new players responding to magnesium deficiency
Yaxin Li, Qianqian Li, Gabriel Beuchat, Houqing Zeng, Cankui Zhang and LiQing Chen
DOI: 10.1111/jipb.13169
Online Date: 02 September 2021
  
New insights into cell-cell communications during seed development in flowering plants
Wei Wang, Hanxian Xiong, Kaiting Sun, Bo Zhang and Meng-Xiang Sun
doi: 10.1111/jipb.13170
>Online Date: 02 September 2021
  
Arabidopsis cryptochrome 1 promotes stomatal development through repression of AGB1 inhibition of SPEECHLESS DNA-binding activity
Xiaoli Cao, Pengbo Xu, Yao Liu, Guangqiong Yang, Minqing Liu, Li Chen, Yingyu Cheng, Peng Xu, Langxi Miao, Zhilei Mao, Wenxiu Wang, Shuang Kou, Tongtong Guo and Hong-Quan Yang
DOI: 10.1111/jipb.13168
Online Date: 01 September 2021
  
OsEDM2L mediates m6A of EAT1 transcript for proper alternative splicing and polyadenylation regulating rice tapetal degradation
Kun Ma, Jingluan Han, Zixu Zhang, Heying Li, Yanchang Zhao, Qinlong Zhu, Yongyao Xie, Yao-Guang Liu, and Letian Chen
DOI: 10.1111/jipb.13167
Online Date: 27 August 2021
  
The pentatricopeptide repeat protein EMB1270 interacts with CFM2 to splice specific group II introns in Arabidopsis chloroplasts
Li Zhang, Jingli Chen, Liqun Zhang, Ying Wei, Yajuan Li, Xinyun Xu, Hui Wu, Zhong-Nan Yang, Jirong Huang, Fenhong Hu, Weihua Huang, Yong-Lan Cui
DOI: 10.1111/jipb.13165
Online Date: 24 August 2021
  
CRISPR/Sc++-mediated genome editing in rice
Guigen Ma, Yongjie Kuang, Zhenwan Lu, Xueqi Li, Ziyan Xu, Bin Ren, Xueping Zhou, and Huanbin Zhou
doi: 10.1111/jipb.13166
>Online Date: 24 August 2021
  
Plant Metabolic Network 15: A resource of genome-wide metabolism databases for 126 plants and algae
Charles Hawkins, Daniel Ginzburg, Kangmei Zhao, William Dwyer, Bo Xue, Angela Xu, Selena Rice, Benjamin Cole, Suzanne Paley, Peter Karp, and Seung Yon Rhee
DOI: 10.1111/jipb.13163
Online Date: 17 August 2021
  
Versatile Effectors of Phytopathogenic Fungi Target Host Immunity
Muhammad Tariqjaveed, Abdul Mateen, Shanzhi Wang, Shanshan Qiu, Xinhang Zheng, Jie Zhang, Vijai Bhadauria, Wenxian Sun
DOI: 10.1111/jipb.13162
Online Date: 12 August 2021
  
The direct targets of CBFs: in cold stress response and beyond
Yue Song, Xiaoyan Zhang, Minze Li, Hao Yang, Diyi Fu, Jian Lv, Yanglin Ding, Zhizhong Gong, Yiting Shi and Shuhua Yang
DOI: 10.1111/jipb.13161
Online Date: 11 August 2021
  
Single-cell RNA sequencing reveals a high-resolution cell atlas of xylem in Populus
Hui Li, Xinren Dai, Xiong Huang, Mengxuan Xu, Qiao Wang, Xiaojing Yan, Ronald R. Sederoff, Quanzi Li
DOI: 10.1111/jipb.13159
Online Date: 04 August 2021
  
Large chromosomal segment deletions by CRISPR/LbCpf1-mediated multiplex gene editing in soybean
Kaixuan Duan, Yuanyuan Cheng, Jing Ji, ChenChen Wang, Yongshu Wei, Yuanchao Wang
DOI: 10.1111/jipb.13158
Online Date: 31 July 2021
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22