Accepted Articles
Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in the future.

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
TMK4 receptor kinase negatively modulates ABA signaling by phosphorylating ABI2 and enhancing its activity
Lan Li, Bin Li, Sirui Zhu, Long Wang, Limei Song, Jia Chen, Zhenhua Ming, Xuanming Liu, Xiushan Li and Feng Yu
DOI: 10.1111/jipb.13096
Online Date: 03 April 2021
  
Structure of plant photosystem I‐light harvesting complex I supercomplex at 2.4 Å resolution
Jie Wang, Long-Jiang Yu, Wenda Wang, Qiujing Yan, Tingyun Kuang, Xiaochun Qin, and Jian-Ren Shen
DOI: 10.1111/jipb.13095
Online Date: 31 March 2021
  
Enhanced production of seed oil with improved fatty acid composition by overexpressing NAD+‐dependent glycerol‐3‐phosphate dehydrogenase in soybean
Ying Zhao, Pan Cao, Yifan Cui, Dongxu Liu, Jiapeng Li, Yabin Zhao, Siqi Yang, Bo Zhang, Runnan Zhou, Minghao Sun, Xuetian Guo, Mingliang Yang, Dawei Xin, Zhanguo Zhang, Xin Li, Chen Lv, Chunyan Liu, Zhaoming Qi, Jingyu Xu, Xiaoxia Wu, Qingshan Chen
DOI: 10.1111/jipb.13094
Online Date: 26 March 2021
  
  
The Pumilio RNA‐binding protein APUM24 regulates seed maturation by fine‐tuning the BPM‐WRI1 module in Arabidopsis
Ruihua Huang, Mengling Liu, Guanping Gong, Pingzhi Wu, Barunava Patra, Ling Yuan, Hongting Qin, Xiaoxu Wang, Guohe Wang, Huimei Liao, Lu Gao, Chengwei Yang, HongQing Li, Shengchun Zhang
DOI: 10.1111/jipb.13092
Online Date: 17 March 2021
  
SIZ1 negatively regulates aluminum resistance by mediating the STOP1‐ALMT1 pathway in Arabidopsis
Jiameng Xu, Jiayong Zhu, Jiajia Liu, Junxia Wang, Zhaojun Ding and Huiyu Tian
DOI: 10.1111/jipb.13091
Online Date: 12 March 2021
  
Efficient generation of homozygous substitutions in rice in one generation utilizing an rABE8e base editor
Chuang Wei, Chong Wang, Meng Jia, Hong-xuan Guo, Peng-yu Luo, Mu-gui Wang, Jian-kang Zhu, Hui Zhang
DOI: 10.1111/jipb.13089
Online Date: 10 March 2021
  
Alternative splicing of MaMYB16L regulates starch degradation in banana fruit during ripening
Guoxiang Jiang, Dandan Zhang, Zhiwei Li, Hanzhi Liang, Rufang Deng, Xingguo Su, Yueming Jiang, Xuewu Duan
DOI: 10.1111/jipb.13088
Online Date: 08 March 2021
  
Establishment of an efficient seed‐fluorescence reporter‐assisted CRISPR/Cas9 gene‐editing in maize
Yuanyuan Yan, Jinjie Zhu, Xiantao Qi, Beijiu Cheng, Changlin Liu and Chuanxiao Xie
DOI: 10.1111/jipb.13086
Online Date: 03 March 2021
  
Insights into salvianolic acid B biosynthesis from chromosome‐scale assembly of the Salvia bowleyana genome
Xuehai Zheng, Duo Chen, Binghua Chen, Limin Liang, Zhen Huang, Wenfang Fan, Jiannan Chen, Wenjin He, Huibin Chen, Luqiang Huang, Youqiang Chen, Jinmao Zhu, Ting Xue
DOI: 10.1111/jipb.13085
Online Date: 26 February 2021
  
From genes to networks: The genetic control of leaf development
Hongfeng Wang, Fanjiang Kong and Chuanen Zhou
DOI: 10.1111/jipb.13084
Online Date: 21 February 2021
  
The Phytophthora effector Avh241 interacts with host NDR1‐like proteins to manipulate plant immunity
Bo Yang, Sen Yang, Baodian Guo, Yuyin Wang, Wenyue Zheng, Mengjun Tian, Kaixin Dai, Zehan Liu, Haonan Wang, Zhenchuan Ma, Yan Wang, Wenwu Ye, Suomeng Dong, Yuanchao Wang
DOI: 10.1111/jipb.13082
Online Date: 15 February 2021
  
Phylotranscriptomic insight into Asteraceae diversity, polyploidy, and morphological innovation
Caifei Zhang, Chien-Hsun Huang, Mian Liu, Yi Hu, Jose L. Panero, Federico Luebert, Tiangang Gao, and Hong Ma
DOI: 10.1111/jipb.13078
Online Date: 09 February 2021
  
An update on the function and regulation of MEP and MVA pathways and their evolutionary dynamics
Xiaojun Pu, Xiumei Dong, Qing Li, Zexi Chen, and Li Liu
DOI: 10.1111/jipb.13076
Online Date: 07 February 2021
  
Ethylene and salicylic acid synergistically accelerate leaf senescence in Arabidopsis
Chaoqi Wang, Shouyi Dai, Zhong-Lin Zhang, Wenqing Lao, Ruiying Wang, Xianqing Meng and Xin Zhou
DOI: 10.1111/jipb.13075
Online Date: 27 January 2021
  
Salicylic acid and ethylene coordinately promote leaf senescence
Xiaodong Yu, Yiren Xu, and Shunping Yan
DOI: 10.1111/jipb.13074
Online Date: 26 January 2021
  
A recent retrotransposon insertion of J caused E6 locus facilitating soybean adaptation into low latitude
Chao Fang, Jun Liu, Ting Zhang, Tong Su, Shichen Li, Qun Cheng, Lingping Kong, Xiaoming Li, Tiantian Bu, Haiyang Li, Lidong Dong, Sijia Lu, Fanjiang Kong and Baohui Liu
DOI: 10.1111/jipb.13034
Online Date: 18 November 2020
  
Molecular mechanisms for the photoperiodic regulation of flowering in soybean
Xiaoya Lin, Baohui Liu, James L. Weller, Jun Abe, Fanjiang Kong
DOI: 10.1111/jipb.13021
Online Date: 14 October 2020
  
The origin of Wxla provides new insights into the improvement of grain quality in rice
Hao Zhou, Duo Xia, Da Zhao, Yanhua Li, Pingbo Li, Bian Wu, Guanjun Gao, Qinglu Zhang, Gongwei Wang, Jinghua Xiao, Xianghua Li, Sibin Yu, Xingming Lian and Yuqing He
doi: 10.1111/jipb.13011
>Online Date: 04 September 2020
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22