Accepted Articles
Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in the future.

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
Identification of natural allelic variation in TTL1 controlling thermotolerance and grain size by a rice super pan-genome
Yarong Lin, Yiwang Zhu, Yuchao Cui, Hongge Qian, Qiaoling Yuan, Rui Chen, Yan Lin, Jianmin Chen, Xishi Zhou, Chuanlin Shi, Huiying He, Taijiao Hu, Chenbo Gu, XiaomanYu, Xiying Zhu, Yuexing Wang, Qian Qian, Cuijun Zhang, Feng Wang, and Lianguang Shang
DOI: 10.1111/jipb.13568
Online Date: 20 September 2023
  
RALF22 promotes plant immunity and amplifies Pep3 immune signal
Yu-Han He, Song-Yu Chen, Xing-Yan Chen, You-Ping Xu, Yan Liang, and Xin-Zhong Cai
DOI: 10.1111/jipb.13566
Online Date: 12 September 2023
  
Efficient CRISPR/Cas9-mediated genome editing in sheepgrass (Leymus chinensis)
Zhelong Lin, Lei Chen, Shanjie Tang, Mengjie Zhao, Tong Li, Jia You, Changqing You, Boshu Li, Qinghua Zhao, Dongmei Zhang, Jianli Wang, Zhongbao Shen, Xianwei Song, Shuaibin Zhang and Xiaofeng Cao
DOI: 10.1111/jipb.13567
Online Date: 12 September 2023
  
Multi-omics analysis reveals the evolutionary origin of diterpenoid alkaloid biosynthesis pathways in Aconitum
Dake Zhao, Ya Zhang, Huanxing Ren, Yana Shi, Ding Dong, Zonghang Li, Guanghong Cui, Yong Shen, Zongmin Mou, Edward J. Kennelly, Luqi Huang, Jue Ruan, Suiyun Chen, Diqiu Yu, Yupeng Cun
DOI: 10.1111/jipb.13565
Online Date: 08 September 2023
  
Elucidation of the melitidin biosynthesis pathway in pummelo
Shuangqian Shen, Shouchuang Wang, Chenkun Yang, Chao Wang, Qianqian Zhou, Shen Zhou, Ran Zhang, Yufei Li, Zixuan Wang, Liupan Dai, Wenjv Peng, Yingchen Hao, Hao Guo, Guangping Cao, Xianqing Liu, Fan Yao, Qiang Xu, Alisdair R Fernie and Jie Luo
DOI: 10.1111/jipb.13564
Online Date: 07 September 2023
  
The SlWRKY57-SlVQ21/SlVQ16 module regulates salt stress in tomato
Jilin Ma, Chonghua Li, Lulu Sun, Xuechun Ma, Hui Qiao, Wenchao Zhao, Rui Yang, Susheng Song, Shaohui Wang and Huang Huang
DOI: 10.1111/jipb.13562
Online Date: 04 September 2023
  
NON-SPECIFIC PHOSPHOLIPASE C4 hydrolyzes phosphosphingolipids and phosphoglycerolipids and promotes rapeseed growth and yield
Bao Yang, Jianwu Li, Jiayu Yan, Ke Zhang, Zhewen Ouyang, Yefei Lu, Huili Wei, Qing Li, Xuan Yao, Shaoping Lu, Yueyun Hong, Xuemin Wang and Liang Guo
DOI: 10.1111/jipb.13560
Online Date: 29 August 2023
  
Natural variation of GmFATA1B regulates seed oil content and composition in soybean
Zhandong Cai, Peiqi Xian, Yanbo Cheng, Yuan Yang, Yakun Zhang, Zihang He, Chuwen Xiong, Zhibin Guo, Zhicheng Chen, Huiqian Jiang, Qibin Ma, Hai Nian, and Liangfa Ge
DOI: 10.1111/jipb.13561
Online Date: 29 August 2023
  
A loss-of-function mutant allele of a glycosyl hydrolase gene has been co-opted for seed weight control during soybean domestication
Siming Wei, Bin Yong, Hongwei Jiang, Zhenghong An, Yan Wang, Bingbing Li, Ce Yang, Weiwei Zhu, Qingshan Chen and Chaoying He
DOI: 10.1111/jipb.13559
Online Date: 27 August 2023
  
Preferential transport activity of DkDTX5/MATE5 affects the formation of different astringency in persimmon
Ying Liu, Xin Wu, Chenfeng Sun, Wenxing Chen, Meng Zhang, Niannian Liu, Qinglin Zhang, Liqing Xu, Zhengrong Luo
DOI: 10.1111/jipb.13550
Online Date: 01 August 2023
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22