Accepted Articles
Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in the future.

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
An efficient CRISPR/Cas9 platform for targeted genome editing in rose (Rosa hybrida)
Chengpeng Wang, Yang Li, Na Wang, Qin Yu, Yonghong Li, Junping Gao, Xiaofeng Zhou and Nan Ma
DOI: 10.1111/jipb.13421
Online Date: 02 December 2022
  
Bracelet salt glands of the recretohalophyte Limonium bicolor: distribution, morphology, and induction
Boqing Zhao, Yingli Zhou, Xiangmei Jiao, Xi Wang, Baoshan Wang, Fang Yuan
DOI: 10.1111/jipb.13417
Online Date: 01 December 2022
  
Quantitative disease resistance: Multifaceted players in plant defense
Mingyue Gou, Peter Balint-Kurti, Mingliang Xu and Qin Yang
doi: 10.1111/jipb.13419
Online Date: 30 November 2022
  
Heterosis in root microbiota inhibits growth of soil-borne fungal pathogens in hybrid rice
Mengting Zhang, Yinyue Wang, Yuanyi Hu, Huacai Wang, Yawen Liu, Bingran Zhao, Jie Zhang, Rongxiang Fang, and Yongsheng Yan
DOI: 10.1111/jipb.13416
Online Date: 25 November 2022
  
Phylogenomics and the flowering plant tree of life
Cen Guo, Yang Luo, Lian-Ming Gao, Ting-Shuang Yi, Hong-Tao Li, Jun-Bo Yang and De-Zhu Li
DOI: 10.1111/jipb.13415
Online Date: 23 November 2022
  
Variations in OsSPL10 confer drought tolerance by directly regulating OsNAC2 expression and ROS production in rice
Yingxiu Li, Shichen Han, Xingming Sun, Najeeb Ullah Khan, Qun Zhong, Zhanying Zhang, Hongliang Zhang, Feng Ming, Zichao Li, Jinjie Li
DOI: 10.1111/jipb.13414
Online Date: 19 November 2022
  
GhAP1-D3 positively regulates flowering time and early maturity with no yield and fiber quality penalties in upland cotton
Caixiang Wang, Juanjuan Liu, Xiaoyu Xie, Ji Wang, Qi Ma, Pengyun Chen, Delong Yang, Xiongfeng Ma, Fushun Hao, Junji Su
DOI: 10.1111/jipb.13409
Online Date: 18 November 2022
  
Evolution of lmiRNAs and their targets from MITEs for rice adaptation
Tianxiao Huang, Yan Li, Wei Wang, Le Xu, Jingrui Li and Yijun Qi
DOI: 10.1111/jipb.13413
Online Date: 17 November 2022
  
Arabidopsis Phytochromes A and B Synergistically Repress SPA1 under Blue Light
Xiaolin Jia, Meifang Song, Shaoci Wang, Tong Liu, Lijian Wang, Lin Guo, Liang Su, Yong Shi, Xu Zheng and Jianping Yang
DOI: 10.1111/jipb.13412
Online Date: 17 November 2022
  
Complete protection from Henosepilachna vigintioctopunctata by expressing long double-stranded RNAs in potato plastids
Wenbo Xu, Miao Zhang, Yangcun Li, Wanwan He, Shengchun Li, Jiang Zhang
DOI: 10.1111/jipb.13411
Online Date: 16 November 2022
  
Salicylic acid biosynthesis is not from phenylalanine in Arabidopsis
Jie Wu, Wentao Zhu, Qiao Zhao
doi: 10.1111/jipb.13410
Online Date: 15 November 2022
  
Arabidopsis Trithorax histone methyltransferases are redundant in regulating development and DNA methylation
Ji-Yun Shang, Xue-Wei Cai, Yin-Na Su, Zhao-Chen Zhang, Xin Wang, Nan Zhao, Xin-Jian He
DOI: 10.1111/jipb.13406
Online Date: 10 November 2022
  
Positional cloning and characterization reveal the role of a miRNA precursor gene ZmLRT in the regulation of lateral root number and drought tolerance in maize
Ming Zhang, Yanhong Chen, Hongyan Xing, Wensheng Ke, Yunlu Shi, Zhipeng Sui, Ruibin Xu, Lulu Gao, Ganggang Guo, Jiansheng Li, Jiewen Xing and Yirong Zhang
DOI: 10.1111/jipb.13408
Online Date: 10 November 2022
  
Horizontal gene transfer: Driving the evolution and adaptation of plants
Hao Wang, Yuanhao Li, Zhenhua Zhang and Bojian Zhong
DOI: 10.1111/jipb.13407
Online Date: 10 November 2022
  
GmFtsH25 overexpression increases soybean seed yield by enhancing photosynthesis and photosynthates
Li Wang, Yuming Yang, Zhongyi Yang, Wenlong Li, Dezhou Hu, Huilian Yu, Xiao Li, Hao Cheng, Guizhen Kan, Zhijun Che, Dan Zhang, Hengyou Zhang, Hui Wang, Fang Huang and Deyue Yu
DOI: 10.1111/jipb.13405
Online Date: 09 November 2022
  
ZmMYC2s play important roles in maize responses to simulated herbivory and jasmonate
Canrong Ma, Ruoyue Li, Yan Sun, Mou Zhang, Sen Li, Yuxing Xu, Juan Song, Jing Li, Jinfeng Qi, Lei Wang, and Jianqiang Wu
DOI: 10.1111/jipb.13404
Online Date: 09 November 2022
  
Plasma membrane-localized Hsp40/DNAJ chaperone protein facilitates OsSUVH7-OsBAG4-OsMYB106 transcriptional complex formation for OsHKT1;5 activation
Yutong Liu, Mengting Li, Jinlei Yu, Ao Ma, Jie Wang, Dae-Jin Yun and Zheng-Yi Xu
doi: 10.1111/jipb.13403
Online Date: 09 November 2022
  
RSC3K of soybean cv. Kefeng No.1 confers resistance to soybean mosaic virus by interacting with the viral protein P3
Tongtong Jin, Jinlong Yin, Tao Wang, Song Xue, Bowen Li, Tingxuan Zong, Yunhua Yang, Hui Liu, Mengzhuo Liu, Kai Xu, Liqun Wang, Guangnan Xing, Haijian Zhi and Kai Li
DOI: 10.1111/jipb.13401
Online Date: 04 November 2022
  
Rice FLOURY ENDOSPERM22, encoding a pentatricopeptide repeat protein, is involved in both mitochondrial RNA splicing and editing and is crucial for endosperm development
Hang Yang, Yunlong Wang, Yunlu Tian, Xuan Teng, Zehui Lv, Jie Lei, Erchao Duan, Hui Dong, Xue Yang, Yuanyan Zhang, Yinglun Sun, Xiaoli Chen, Xiuhao Bao, Rongbo Chen, Chuanwei Gu, Yipeng Zhang, Xiaokang Jiang, Wenyu Ma, Pengcheng Zhang, Yi Ji, Yu Zhang, Yihua Wang and Jianmin Wan
DOI: 10.1111/jipb.13402
Online Date: 04 November 2022
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22