Accepted Articles
Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in the future.

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
ERF4 interacts with and antagonizes TCP15 in regulating endoreduplication and cell growth in Arabidopsis
An-Ming Ding, Chuan-Tao Xu, Qiang Xie, Ming-Jin Zhang, Ning Yan, Chang-Bo Dai, Jing Lv, Meng-Meng Cui, Wei-Feng Wang and Yu-He Sun
DOI: 10.1111/jipb.13323
Online Date: 30 June 2022
  
The divergence of brassinosteroid sensitivity between rice subspecies involves natural variation conferring altered internal auto-binding of OsBSK2
Wenchao Yin, Lulu Li, Zhikun Yu, Fan Zhang, Dapu Liu, Hongkai Wu, Mei Niu, Wenjing Meng, Xiaoxing Zhang, Nana Dong, YanzhaoYang, Jihong Liu, Yongqiang Liu, Guoxia Zhang, Jianlong Xu, Shimei Wang, Chengcai Chu, Qian Qian and Hongning Tong
DOI: 10.1111/jipb.13322
Online Date: 29 June 2022
  
A molecular framework for signaling crosstalk between jasmonate and ethylene in anthocyanin biosynthesis, trichome development, and defenses against insect herbivores in Arabidopsis
Susheng Song, Bei Liu, Junqiao Song, Shihai Pang, Tianxue Song, Shang Gao, Yue Zhang, Huang Huang and Tiancong Qi
DOI: 10.1111/jipb.13319
Online Date: 28 June 2022
  
Cultivated hawthorn (Crataegus pinnatifida var. major) genome sheds light on the evolution of Maleae (apple tribe)
Ticao Zhang, Qin Qiao, Xiao Du, Xiao Zhang, Yali Hou, Xin Wei, Chao Sun, Rengang Zhang, Quanzheng Yun, M. James C. Crabbe, Yves Van de Peer, Wenxuan Dong
DOI: 10.1111/jipb.13318
Online Date: 24 June 2022
  
Engineering of triterpene metabolism and overexpression of the lignin biosynthesis gene PAL promotes ginsenoside Rg3 accumulation in ginseng plant chassis
Lu Yao, Huanyu Zhang, Yirong Liu, Qiushuang Ji, Jing Xie, Ru Zhang, Luqi Huang, Kunrong Mei, Juan Wang, Wenyuan Gao
DOI: 10.1111/jipb.13315
Online Date: 22 June 2022
  
Transcriptional Regulation of Fleshy Fruit Texture
Yanna Shi, Bai-Jun Li, Guanqing Su, Mengxue Zhang, Donald Grierson, Kun-Song Chen
DOI: 10.1111/jipb.13316
Online Date: 22 June 2022
  
  
  
TGA factors promote plant root growth by modulating redox homeostasis or response
Xiaochen Hu, Liyun Yang, Mengfei Ren, Lin Liu, Jing Fu, Hongchang Cui
DOI: 10.1111/jipb.13310
Online Date: 06 June 2022
  
OsCPL3 is involved in brassinosteroid signaling by regulating OsGSK2 stability
Luping Gong, Shenghao Liao, Wen Duan, Yongqiang Liu, Dongmei Zhu, Xiaosheng Zhou, Baoping Xue, Chengcai Chu, Yun-Kuan Liang
DOI: 10.1111/jipb.13311
Online Date: 06 June 2022
  
Overlapping functions of YDA and MAPKKK3/MAPKKK5 upstream of MPK3/MPK6 in plant immunity and growth/development
Yidong Liu, Emma Leary, Obai Saffaf, R. Frank Baker, and Shuqun Zhang
doi: 10.1111/jipb.13309
Online Date: 02 June 2022
  
Exploring key developmental phases and phase-specific genes across the entirety of anther development in maize
Yingjia Han, Mingjian Hu, Xuxu Ma, Ge Yan, Chunyu Wang, Siqi Jiang, Haiming Zhao, Jinsheng Lai and Mei Zhang
DOI: 10.1111/jipb.13276
Online Date: 24 May 2022
  
Structural insight into chitin perception by chitin elicitor receptor kinase 1 of Oryza sativa
Li Xu, Jizong Wang, Yu Xiao, Zhifu Han and Jijie Chai
DOI: 10.1111/jipb.13279
Online Date: 14 May 2022
  
The Larix kaempferi genome reveals new insights into wood properties
Chao Sun, Yun-hui Xie, Zhen Li, Yan-jing Liu, Xiao-mei Sun, Jing-jing Li, Wei-peng Quan, Qing-yin Zeng, Yves Van de Peer, Shou-gong Zhang
DOI: 10.1111/jipb.13265
Online Date: 20 April 2022
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22