Accepted Articles
Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in the future.

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
Water stress resilient cereal crops: lessons from wild relatives
Justine M Toulotte, Chrysoula K Pantazopoulou, Maria Angelica Sanclemente, Laurentius ACJ Voesenek, Rashmi Sasidharan
DOI: 10.1111/jipb.13222
Online Date: 14 January 2022
  
The root microbiome: Community assembly and its contributions to plant fitness
Bo Bai, Weidong Liu, Xingyu Qiu, Jie Zhang, Jingying Zhang, Yang Bai
doi: 10.1111/jipb.13226
Online Date: 13 January 2022
  
Molecular basis of CONSTANS oligomerization in FLOWERING LOCUS T activation
Xiaolin Zeng, Xinchen Lv, Rui Liu, Hang He, Shiqi Liang, Lixian Chen, Fan Zhang, Liu Chen, Yuehui He, Jiamu Du
DOI: 10.1111/jipb.13223
Online Date: 12 January 2022
  
Origin and evolution of green plants in the light of key evolutionary events
Zhenhua Zhang, Xiaoya Ma, Yannan Liu, Lingxiao Yang, Xuan Shi, Hao Wang, Runjie Diao, Bojian Zhong
DOI: 10.1111/jipb.13224
Online Date: 11 January 2022
  
Auxin signaling: Research advances over the past 30 years
Zipeng Yu, Feng Zhang, Jiří Friml, and Zhaojun Ding
DOI: 10.1111/jipb.13225
Online Date: 11 January 2022
  
Assembly of yield heterosis of an elite rice hybrid is promising by manipulating dominant QTLs
Guojing Shen, Wei Hu, Xianmeng Wang, Xiangchun Zhou, Zhongming Han, Ahmed Sherif, Mohammed Ayaad and Yongzhong Xing
DOI: 10.1111/jipb.13220
Online Date: 07 January 2022
  
Lysozyme inhibits postharvest physiological deterioration of cassava
Xiaoyun Wu, Jia Xu, Qiuxiang Ma, Sulaiman Ahmed, Xinlu Lu, Erjun Ling, Peng Zhang
DOI: 10.1111/jipb.13219
Online Date: 06 January 2022
  
Allele-aware chromosome-scale assembly of the allopolyploid genome of hexaploid Ma Bamboo (Dendrocalamus latiflorus Munro)
Yushan Zheng, Deming Yang, Jundong Rong, Liguang Chen, Qiang Zhu, Tianyou He, Lingyan Chen, Jing Ye, Lili Fan, Yubang Gao, Hangxiao Zhang, Lianfeng Gu
DOI: 10.1111/jipb.13217
Online Date: 06 January 2022
  
Regulation of cytokinin biosynthesis using PtRD26pro-IPT module improves drought tolerance through PtARR10-PtYUC4/5-mediated reactive oxygen species removal in Populus
Hou-Ling Wang, Qi Yang, Shuya Tan, Ting Wang, Yi Zhang, Yanli Yang, Weilun Yin, Xinli Xia, Hongwei Guo, and Zhonghai Li
DOI: 10.1111/jipb.13218
Online Date: 06 January 2022
  
Integration of light and temperature signaling pathways in plants
Lijuan Qi, Yiting Shi, William Terzaghi, Shuhua Yang and Jigang Li
DOI: 10.1111/jipb.13216
Online Date: 05 January 2022
  
Mitogen-activated protein kinase cascades in plant signaling
Mengmeng Zhang and Shuqun Zhang
DOI: 10.1111/jipb.13215
Online Date: 05 January 2022
  
Shaping polyploid wheat for success: Origins, domestication, and the genetic improvement of agronomic traits
Jie Liu, Yingyin Yao, Mingming Xin, Huiru Peng, Zhongfu Ni and Qixin Sun
doi: 10.1111/jipb.13210
Online Date: 28 December 2021
  
The multi-omics basis of potato heterosis
Dawei Li, Xiaoyue Lu, Yanhui Zhu, Jun Pan, Shaoqun Zhou, Xinyan Zhang, Guangtao Zhu, Yi Shang, Sanwen Huang and Chunzhi Zhang
DOI: 10.1111/jipb.13211
Online Date: 28 December 2021
  
  
  
Delayed callose degradation restores the fertility of multiple P/TGMS lines in Arabidopsis
Kai-Qi Wang, Ya-Hui Yu, Xin-Lei Jia, Si-Da Zhou, Fang Zhang, Xin Zhao, Ming-Yue Zhai, Yi Gong, Jie-Yang Lu, Yuyi Guo, Nai-Ying Yang, Shui Wang, Xiao-Feng Xu and Zhong-Nan Yang
DOI: 10.1111/jipb.13205
Online Date: 27 December 2021
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22