2023 Vol.65 No.2

2023 Vol.65 No.1

2022 Vol.64 No.12

2022 Vol.64 No.11
1955 Vol.4 No.4  pp.   1955-04-20
1955 Vol.4 No.3  pp.   1955-03-20
1955 Vol.4 No.2  pp.   1955-02-20
1955 Vol.4 No.1  pp.   1955-01-20
Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22