Hydrogen Sulfide Promotes Root Organogenesis in Ipomoea batatas, Salix matsudana and Glycine max
Hua Zhang, Jun Tang , Xiao-Ping Liu, Yun Wang, Wei Yu, Wei-Yan Peng, Fang Fang, Dai-Fu Ma, Zhao-Jun Wei, and Lan-Ying Hu
J Integr Plant Biol . 2009, (12): 1086 -1094 .  DOI: 10.1111/j.1744-7909.2009.00885.x

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22