The OsDHODH1 Gene is Involved in Salt and Drought Tolerance in Rice
Wen-Ying Liu, Mei-Mei Wang, Ji Huang, Hai-Juan Tang, Hong-Xia Lan and Hong-Sheng Zhang
J Integr Plant Biol . 2009, (9): 825 -833 .  DOI: 10.1111/j.1744-7909.2009.00853.x

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22