Ramet Population Structure of Fargesia nitida (Mitford) Keng f. et Yi in Different Successional Stands of the Subalpine Coniferous Forest in Wolong
Xiao-Hong Yu, Jian-Ping Tao, Yuan Li, Yong-Jian Wang, Yi Xi, Wei-Yin Zhang and Run-Guo Zang
J Integr Plant Biol . 2006, (10):  .  DOI: 10.1111/j.1744-7909.2006.00330.x

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22