A Circular Dichroism Spectroscopic Study Revealing the Cause of the Changes of Chlorophyll a Fluorescence Induction of Photosystem Ⅱ During Heat Treatment
LI Dong-Hai, RUAN Xiang, XU Qiang, GONG Yan-Dao, ZHANG Xiu-Fang, ZHAO Nan-Ming WANG Ke-Bin, KUANG Ting-Yun
J Integr Plant Biol . 2004, (4): 423 -427 . 

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22