The Arabidopsis catalase triple mutant reveals important roles of catalases and peroxisome‐derived signaling in plant development
Tong Su, Pingping Wang, Huijuan Li, Yiwu Zhao, Yao Lu, Peng Dai, Tianqi Ren, Xiaofeng Wang, Xuezhi Li, Qun Shao, Dazhong Zhao, Yanxiu Zhao, Changle Ma
J Integr Plant Biol . 2018, (7): 591 -607 .  DOI: 10.1111/jipb.12649

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2021 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22