The involvement of wheat U‐box E3 ubiquitin ligase TaPUB1 in salt stress tolerance
Wenlong Wang, Wenqiang Wang, Yunzhen Wu, Qinxue Li, Guangqiang Zhang, Ruirui Shi, Junjiao Yang, Yong Wang and Wei Wang
J Integr Plant Biol . 2020, (5): 631 -651 .  DOI: 10.1111/jipb.12842

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22