Seed development

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
  
Hiroyuki Nonogaki
J Integr Plant Biol 2019, 61 (5): 541-563.  
DOI: 10.1111/jipb.12762
Abstract (Browse 386)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Leonardo Jo, Julie M. Pelletier and John J. Harada
J Integr Plant Biol 2019, 61 (5): 564-580.  
DOI: 10.1111/jipb.12806
Abstract (Browse 325)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Ronghui Pan, Jun Liu and Jianping Hu
J Integr Plant Biol 2019, 61 (7): 784-802.  
DOI: 10.1111/jipb.12765
Abstract (Browse 242)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
En Xie, Yafei Li, Ding Tang, Yanli Lv, Yi Shen and Zhukuan Cheng
J Integr Plant Biol 2019, 61 (8): 911-916.  
DOI: 10.1111/jipb.12785
Abstract (Browse 472)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yi-Can Zhang, Ying-Ning Zou, Li-Ping Liu and Qiang-Sheng Wu
J Integr Plant Biol 2019, 61 (10): 1099-1111.  
DOI: 10.1111/jipb.12743
Abstract (Browse 218)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Wei Wang, Hanxian Xiong, Rongxin Lin, Nantian Zhao, Peng Zhao and Meng-Xiang Sun
J Integr Plant Biol 2019, 61 (5): 598-610.  
DOI: 10.1111/jipb.12766
Abstract (Browse 301)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Dylan J. Ziegler, Deirdre Khan, Jenna L. Kalichuk, Michael G. Becker and Mark F. Belmonte
J Integr Plant Biol 2019, 61 (5): 639-650.  
DOI: 10.1111/jipb.12812
Abstract (Browse 329)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Sarah E. Burkhart, Roxanna J. Llinas and Bonnie Bartel
J Integr Plant Biol 2019, 61 (7): 853-870.  
DOI: 10.1111/jipb.12789
Abstract (Browse 184)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Christian Falter, Nguyen Binh Anh Thu, Saugat Pokhrel and Sigrun Reumann
J Integr Plant Biol 2019, 61 (7): 884-899.  
DOI: 10.1111/jipb.12791
Abstract (Browse 214)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
John Harada
J Integr Plant Biol 2019, 61 (5): 530-532.  
DOI: 10.1111/jipb.12808
Abstract (Browse 239)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yiping Suo and Jirong Huang
J Integr Plant Biol 2019, 61 (9): 981-986.  
DOI: 10.1111/jipb.12731
Abstract (Browse 303)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Baixiao Niu, Hui Deng, Tingting Li, Sandeep Sharma, Qianbin Yun, Qianru Li, Zhiguo E and Chen Chen
J Integr Plant Biol 2020, 62 (12): 1983-1996.  
DOI: 10.1111/jipb.12989
Abstract (Browse 306)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Hao Zhou, Duo Xia, Da Zhao, Yanhua Li, Pingbo Li, Bian Wu, Guanjun Gao, Qinglu Zhang, Gongwei Wang, Jinghua Xiao, Xianghua Li, Sibin Yu, Xingming Lian and Yuqing He
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 878-888.  
DOI: 10.1111/jipb.13011
Abstract (Browse 425)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Changquan Zhang, Yong Yang, Shengjie Chen, Xueju Liu, Jihui Zhu, Lihui Zhou, Yan Lu, Qianfeng Li, Xiaolei Fan, Shuzhu Tang, Minghong Gu and Qiaoquan Liu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 889-901.  
DOI: 10.1111/jipb.13010
Abstract (Browse 457)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Le Nguyen Tieu Ngoc, Su Jung Park, Trinh Thi Huong, Kwang Ho Lee and Hunseung Kang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 570-582.  
DOI: 10.1111/jipb.13009
Abstract (Browse 280)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Ying Zhao, Pan Cao, Yifan Cui, Dongxu Liu, Jiapeng Li, Yabin Zhao, Siqi Yang, Bo Zhang, Runnan Zhou, Minghao Sun, Xuetian Guo, Mingliang Yang, Dawei Xin, Zhanguo Zhang, Xin Li, Chen Lv, Chunyan Liu, Zhaoming Qi, Jingyu Xu, Xiaoxia Wu and Qingshan Chen
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 1036-1053.  
DOI: 10.1111/jipb.13094
Abstract (Browse 315)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22