Nitrogen uptake and utilization

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
  
Xianchen Zhang, Honghong Wu, Lingmu Chen, Yeyun Li and Xiaochun Wan
J Integr Plant Biol 2019, 61 (2): 155-167.  
DOI: 10.1111/jipb.12702
Abstract (Browse 168)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xinyao Xia, Piaopiao Zhang, Linlin He, Xingxing Gao, Weijun Li, Yuanyuan Zhou, Zongxin Li, Hui Li and Long Yang
J Integr Plant Biol 2019, 61 (6): 765-777.  
DOI: 10.1111/jipb.12802
Abstract (Browse 239)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xue Zou, Meng‐Yuan Liu, Wei‐Hua Wu and Yang Wang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (6): 865-876.  
DOI: 10.1111/jipb.12858
Abstract (Browse 301)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Qiong Wu, Caige Lu, Mi Ni, Hongli Wang, Weicheng Liu and Jie Chen
J Integr Plant Biol 2019, 61 (2): 182-196.  
DOI: 10.1111/jipb.12724
Abstract (Browse 275)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Antonio Mauceri, Laura Bassolino, Antonio Lupini, Franz Badeck, Fulvia Rizza, Massimo Schiavi, Laura Toppino, Maria R. Abenavoli, Giuseppe L. Rotino and Francesco Sunseri
J Integr Plant Biol 2020, 62 (4): 487-508.  
DOI: 10.1111/jipb.12823
Abstract (Browse 186)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yiming Kong, Lu Han, Xiu Liu, Hongfeng Wang, Lizhu Wen, Xiaolin Yu, Xiaodong Xu, Fanjiang Kong, Chunxiang Fu, Kirankumar S. Mysore, Jiangqi Wen and Chuanen Zhou
J Integr Plant Biol 2020, 62 (12): 1880-1895.  
DOI: 10.1111/jipb.12999
Abstract (Browse 415)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Cunhu Wang, Yanjun Li, Mingjia Li, Kefei Zhang, Wenjing Ma, Lei Zheng, Hanyu Xu, Baofeng Cui, Ran Liu, Yongqing Yang, Yongjia Zhong and Hong Liao
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 1021-1035.  
DOI: 10.1111/jipb.13073
Abstract (Browse 408)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiaoqian Chu, Mingzhe Li, Shujuan Zhang, Min Fan, Chao Han, Fengning Xiang, Genying Li, Yong Wang, Cheng‐Bin Xiang, Jia‐Gang Wang and Ming‐Yi Bai
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 902-912.  
DOI: 10.1111/jipb.13035
Abstract (Browse 237)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yi Wang, Yi-Fang Chen and Wei-Hua Wu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 34-52.  
DOI: 10.1111/jipb.13053
Abstract (Browse 483)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Hang Su, Tian Wang, Chuanfeng Ju, Jinping Deng, Tianqi Zhang, Mengjiao Li, Hui Tian and Cun Wang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 597-610.  
DOI: 10.1111/jipb.13057
Abstract (Browse 499)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Huiling Gao, Tian Wang, Yanting Zhang, Lili Li, Chuanqing Wang, Shiyuan Guo, Tianqi Zhang and Cun Wang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (10): 1775-1786.  
DOI: 10.1111/jipb.13153
Abstract (Browse 305)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Dong Liu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 1065-1090.  
DOI: 10.1111/jipb.13090
Abstract (Browse 325)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Rongna Wang, Xiuyan Yang, Shuang Guo, Zhaohui Wang, Zhanhui Zhang and Zhongming Fang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (7): 1260-1272.  
DOI: 10.1111/jipb.13097
Abstract (Browse 333)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22