Plant genomics

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
  
Shoupu He, Gaofei Sun, Longyu Huang, Daigang Yang, Panhong Dai, Dayun Zhou, Yuzhen Wu, Xiongfeng Ma, Xiongming Du, Shoujun Wei, Jun Peng and Meng Kuang
J Integr Plant Biol 2019, 61 (8): 929-942.  
DOI: 10.1111/jipb.12723
Abstract (Browse 303)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yu-Long Gao, Xue-Feng Yao, Wen-Zheng Li, Zhong-Bang Song, Bing-Wu Wang, Yu-Ping Wu, Jun-Li Shi, Guan-Shan Liu, Yong-Ping Li and Chun-Ming Liu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (2): 165-180.  
DOI: 10.1111/jipb.12784
Abstract (Browse 1269)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Thorsten Schnurbusch
J Integr Plant Biol 2019, 61 (3): 198-203.  
DOI: 10.1111/jipb.12782
Abstract (Browse 471)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Fengqi Zhang, Junyan Huang, Minqiang Tang, Xiaohui Cheng, Yueying Liu, Chaobo Tong, Jingyin Yu, Tehrim Sadia, Caihua Dong, Lingyan Liu, Baojun Tang, Jianguo Chen and Shengyi Liu
J Integr Plant Biol 2019, 61 (1): 75-88.  
DOI: 10.1111/jipb.12754
Abstract (Browse 243)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Dayong Wei, Yixin Cui, Jiaqin Mei, Lunwen Qian, Kun Lu, Zhi-Min Wang, Jiana Li, Qinglin Tang and Wei Qian
J Integr Plant Biol 2019, 61 (5): 611-623.  
DOI: 10.1111/jipb.12717
Abstract (Browse 296)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Chuanjin Yu, Kai Dou, Shaoqing Wang, Qiong Wu, Mi Ni, Tailong Zhang, Zhixiang Lu, Jun Tang and Jie Chen
J Integr Plant Biol 2020, 62 (4): 509-526.  
DOI: 10.1111/jipb.12796
Abstract (Browse 231)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jianbing Yan and Bao-Cai Tan
J Integr Plant Biol 2019, 61 (6): 654-657.  
DOI: 10.1111/jipb.12819
Abstract (Browse 239)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22