Grain quality

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
  
Xiaorui Huang, Fei Su, Sheng Huang, Fating Mei, Xiaomu Niu, Changle Ma, Hui Zhang, Xiaoguo Zhu, Jian‐Kang Zhu and Jinshan Zhang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (9): 1632-1638.  
DOI: 10.1111/jipb.13098
Abstract (Browse 340)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Ying Zhao, Pan Cao, Yifan Cui, Dongxu Liu, Jiapeng Li, Yabin Zhao, Siqi Yang, Bo Zhang, Runnan Zhou, Minghao Sun, Xuetian Guo, Mingliang Yang, Dawei Xin, Zhanguo Zhang, Xin Li, Chen Lv, Chunyan Liu, Zhaoming Qi, Jingyu Xu, Xiaoxia Wu and Qingshan Chen
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 1036-1053.  
DOI: 10.1111/jipb.13094
Abstract (Browse 323)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Changquan Zhang, Yong Yang, Shengjie Chen, Xueju Liu, Jihui Zhu, Lihui Zhou, Yan Lu, Qianfeng Li, Xiaolei Fan, Shuzhu Tang, Minghong Gu and Qiaoquan Liu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 889-901.  
DOI: 10.1111/jipb.13010
Abstract (Browse 473)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Hao Zhou, Duo Xia, Da Zhao, Yanhua Li, Pingbo Li, Bian Wu, Guanjun Gao, Qinglu Zhang, Gongwei Wang, Jinghua Xiao, Xianghua Li, Sibin Yu, Xingming Lian and Yuqing He
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 878-888.  
DOI: 10.1111/jipb.13011
Abstract (Browse 442)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Le Nguyen Tieu Ngoc, Su Jung Park, Trinh Thi Huong, Kwang Ho Lee and Hunseung Kang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 570-582.  
DOI: 10.1111/jipb.13009
Abstract (Browse 292)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
He Zhao, Cui-Cui Yin, Biao Ma, Shou-Yi Chen and Jin-Song Zhang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 102-125.  
DOI: 10.1111/jipb.13028
Abstract (Browse 444)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yiming Kong, Lu Han, Xiu Liu, Hongfeng Wang, Lizhu Wen, Xiaolin Yu, Xiaodong Xu, Fanjiang Kong, Chunxiang Fu, Kirankumar S. Mysore, Jiangqi Wen and Chuanen Zhou
J Integr Plant Biol 2020, 62 (12): 1880-1895.  
DOI: 10.1111/jipb.12999
Abstract (Browse 456)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22