Early View
Online Version of Record before inclusion in an issue

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
Global analysis of CCT family knockout mutants identifies four genes involved in regulating heading date in rice
Jia Zhang, Xiaowei Fan, Yong Hu, Xiangchun Zhou, Qin He, Liwen Liang and Yong-Zhong Xing
doi: 10.1111/jipb.13013
Version of Record online: 05 September 2020
  
N4-methylcytidine ribosomal RNA methylation in chloroplasts is crucial for chloroplast function, development, and abscisic acid response in Arabidopsis
Le Nguyen Tieu Ngoc, Su Jung Park, Trinh Thi Huong, Kwang Ho Lee and Hunseung Kang
doi: 10.1111/jipb.13009
Version of Record online: 02 September 2020
  
Arabidopsis E3 ligase KEG associates with and ubiquitinates MKK4 and MKK5 to regulate plant immunity
Chenyang Gao, Pengwei Sun, Wei Wang and Dingzhong Tang
doi: 10.1111/jipb.13007
Version of Record online: 02 September 2020
  
The pre-mRNA splicing factor RDM16 regulates root stem cell maintenance in Arabidopsis
Bingsheng Lv, Kongqin Hu, Te Tian, Kaijing Wei, Feng Zhang, Yuebin Jia, Huiyu Tian and Zhaojun Ding
doi: 10.1111/jipb.13006
Version of Record online: 13 August 2020
  
ABNORMAL SHOOT 6 interacts with KATANIN 1 and SHADE AVOIDANCE 4 to promote cortical microtubule severing and ordering in Arabidopsis
Yuanfeng Li, Meng Deng, Haofeng Liu, Yan Li, Yu Chen, Min Jia, Hui Xue, Jingxia Shao, Jun Zhao, Yafei Qi, Lijun An, Fei Yu and Xiayan Liu
doi: 10.1111/jipb.13003
Version of Record online: 06 August 2020
  
Profiling of circular RNA N6-methyladenosine in moso bamboo (Phyllostachys edulis) using nanopore-based direct RNA sequencing
Yongsheng Wang, Huihui Wang, Feihu Xi, Huiyuan Wang, Ximei Han, Wentao Wei, Hangxiao Zhang, Qianyue Zhang, Yushan Zheng, Qiang Zhu, Markus V. Kohnen, Anireddy S. N. Reddy and Lianfeng Gu
doi: 10.1111/jipb.13002
Version of Record online: 31 July 2020
  
The nodulation and nyctinastic leaf movement is orchestrated by clock gene LHY in Medicago truncatula
Yiming Kong, Lu Han, Xiu Liu, Hongfeng Wang, Lizhu Wen, Xiaolin Yu, Xiaodong Xu, Fanjiang Kong, Chunxiang Fu, Kirankumar S. Mysore, Jiangqi Wen and Chuanen Zhou
doi: 10.1111/jipb.12999
Version of Record online: 30 July 2020
  
Fg12 ribonuclease secretion contributes to Fusarium graminearum virulence and induces plant cell death
Bo Yang, Yuyin Wang, Mengjun Tian, Kaixin Dai, Wenyue Zheng, Zehan Liu, Sen Yang, Xinyu Liu, Dongya Shi, Haifeng Zhang, Yan Wang, Wenwu Ye and Yuanchao Wang
doi: 10.1111/jipb.12997
Version of Record online: 29 July 2020
  
Epidermal restriction confers robustness to organ shapes
Lüwen Zhou, Fei Du, Shiliang Feng, Jinrong Hu, Shouqin Lü, Mian Long and Yuling Jiao
doi: 10.1111/jipb.12998
Version of Record online: 29 July 2020
  
Function identification of MdTIR1 in apple root growth benefited from the predicted MdPPI network
Lin Liu, Zipeng Yu, Yang Xu, Cheng Guo, Lei Zhang, Changai Wu, Guodong Yang, Jinguang Huang, Kang Yan, Huairui Shu, Chengchao Zheng and Shizhong Zhang
doi: 10.1111/jipb.12996
Version of Record online: 23 July 2020
  
  
Melatonin: A master regulator of plant development and stress responses
Chengliang Sun, Lijuan Liu, Luxuan Wang, Baohai Li, Chongwei Jin and Xianyong Lin
doi: 10.1111/jipb.12993
Version of Record online: 17 July 2020
  
Integrated metabolo-transcriptomics and functional characterization reveals that the wheat auxin receptor TIR1 negatively regulates defense against Fusarium graminearum
Peisen Su, Lanfei Zhao, Wen Li, Jinxiao Zhao, Jun Yan, Xin Ma, Anfei Li, Hongwei Wang and Lingrang Kong
doi: 10.1111/jipb.12992
Version of Record online: 17 July 2020
  
Immediate transcriptional responses of Arabidopsis leaves to heat shock
Min Liu, Jiafu Zhu, and Zhicheng Dong
doi: 10.1111/jipb.12990
Version of Record online: 09 July 2020
  
The heterochronic gene Oryza sativa LIKE HETEROCHROMATIN PROTEIN 1 modulates miR156b/c/i/e levels
Yongtao Cui, Jingfei Cheng, Shuang Ruan, Peipei Qi, Wei Liu, Hongwu Bian, Luhuan Ye, Yuping Zhang, Jiang Hu, Guojun Dong, Longbiao Guo, Yijing Zhang, Qian Qian and Xingming Hu
doi: 10.1111/jipb.12991
Version of Record online: 09 July 2020
  
OsbZIP76 interacts with OsNF‐YBs and regulates endosperm cellularization in rice (Oryza sativa )
Baixiao Niu, Hui Deng, Tingting Li, Sandeep Sharma, Qianbin Yun, Qianru Li, Zhiguo E and Chen Chen
doi: 10.1111/jipb.12989
Version of Record online: 04 July 2020
  
SlSTE1 promotes abscisic acid‐dependent salt stress‐responsive pathways via improving ion homeostasis and reactive oxygen species scavenging in tomato
Xiaoqing Meng, Jing Cai, Lei Deng, Ge Li, Jian Sun, Yonghua Han, Tingting Dong, Yang Liu, Tao Xu, Siyuan Liu, Zongyun Li and Mingku Zhu
doi: 10.1111/jipb.12987
Version of Record online: 03 July 2020
  
Soybean AP1 homologs control flowering time and plant height
Liyu Chen, Haiyang Nan, Lingping Kong, Lin Yue, Hui Yang, Qingsong Zhao, Chao Fang, Haiyang Li, Qun Cheng, Sijia Lu, Fanjiang Kong, Baohui Liu and Lidong Dong
doi: 10.1111/jipb.12988
Version of Record online: 03 July 2020
  
Glutamate synthase 1 is involved in iron-deficiency response and long-distance transportation in Arabidopsis
Man Cui, Mengjun Gu, Yaru Lu, Yue Zhang, Chunlin Chen, Hong-Qing Ling and Huilan Wu
doi: 10.1111/jipb.12985
Version of Record online: 25 June 2020
  
ZmSRL5 is involved in drought tolerance by maintaining cuticular wax structure in maize
Zhenyuan Pan, Min Liu, Hailiang Zhao, Zengdong Tan, Kun Liang, Qin Sun, Dianming Gong , Haijun He, Wenqi Zhou and Fazhan Qiu
doi: 10.1111/jipb.12982
Version of Record online: 17 June 2020
  
AtHAP5A regulates iron translocation in iron-deficient Arabidopsis thaliana
Xiao Fang Zhu , Qi Wu , Yu Ting Meng , Ye Tao and Ren Fang Shen
doi: 10.1111/jipb.12984
Version of Record online: 17 June 2020
  
Deficiency of mitochondrial outer membrane protein 64 confers rice resistance to both piercing-sucking and chewing insects in rice
Hui-Min Guo, Hai-Chao Li, Shi-Rong Zhou, Hong-Wei Xue and Xue-Xia Miao
doi: 10.1111/jipb.12983
Version of Record online: 15 June 2020
  
Plasma membrane H+-ATPases-mediated cytosolic proton gradient regulates pollen tube growth
Wei Chen, Peng-Fei Jia, Wei-Cai Yang and Hong-Ju Li
doi: 10.1111/jipb.12981
Version of Record online: 10 June 2020
  
RNA-directed DNA methylation has an important developmental function in Arabidopsis that is masked by the chromatin remodeler PICKLE
Rong Yang, Li He, Huan Huang, Jian-Kang Zhu, Rosa Lozano-Duran and Heng Zhang
doi: 10.1111/jipb.12979
Version of Record online: 09 June 2020
  
Receptor-like kinases MDS1 and MDS2 promote SUMM2-mediated immunity
Yanan Liu, Xionghui Zhong, Zhibin Zhang, Jiameng Lan, Xingchuan Huang, Hainan Tian, Xin Li and Yuelin Zhang
doi: 10.1111/jipb.12978
Version of Record online: 04 June 2020
  
Induction of γ-aminobutyric acid plays a positive role to Arabidopsis resistance against Pseudomonas syringae
Xiangxiong Deng, Xuwen Xu, Yu Liu, Yan Zhang, Liuyi Yang, Shuqun Zhang and Juan Xu
doi: 10.1111/jipb.12974
Version of Record online: 26 June 2020
  
Co-regulation of indole glucosinolates and camalexin biosynthesis by CPK5/CPK6 and MPK3/MPK6 signaling pathways
Liuyi Yang, Yan Zhang, Rongxia Guan, Sen Li, Xuwen Xu, Shuqun Zhang and Juan Xu
doi: 10.1111/jipb.12973
Version of Record online: 26 June 2020
  
Plant cell totipotency: Insights into cellular reprogramming
Ying Hua Su, Li Ping Tang, Xiang Yu Zhao and Xian Sheng Zhang
doi: 10.1111/jipb.12972
Version of Record online: 24 June 2020
  
FKF1 F-box protein promotes flowering in part by negatively regulating DELLA protein stability under long-day photoperiod in Arabidopsis
Jindong Yan, Xinmei Li, Bingjie Zeng, Ming Zhong, Jiaxin Yang, Piao Yang, Xin Li, Chongsheng He, Jianzhong Lin, Xuanming Liu and Xiaoying Zhao
doi: 10.1111/jipb.12971
Version of Record online: 18 May 2020
  
Targeted mutagenesis in Arabidopsis thaliana using CRISPR-Cas12b/C2c1
Fan Wu, Xinyu Qiao, Yafei Zhao, Ziyi Zhang, Yifan Gao, Lingfeng Shi, Haokun Du, Lulu Wang, Ya‐Jie Zhang, Yu Zhang, Langyu Liu, Quan Wang and Dejing Kong
doi: 10.1111/jipb.12944
Version of Record online: 12 May 2020
  
WRKY transcription factors WRKY12 and WRKY13 interact with SPL10 to modulate age-mediated flowering
Zhenbing Ma, Wei Li, Houping Wang and Diqiu Yu
doi: 10.1111/jipb.12946
Version of Record online: 12 May 2020
  
FHA2 is a plant-specific ISWI subunit responsible for stamen development and plant fertility
Bo-Wen Gu, Lian-Mei Tan, Cui-Jun Zhang, Xiao-Mei Hou, Xue-Wei Cai, She Chen and Xin-Jian He
doi: 10.1111/jipb.12945
Version of Record online: 12 May 2020
  
SmMYB2 promotes salvianolic acid biosynthesis in the medicinal herb Salvia miltiorrhiza
Changping Deng, Yao Wang, Fenfen Huang, Sunjie Lu, Limei Zhao, Xingyuan Ma and Guoyin Kai
doi: 10.1111/jipb.12943
Version of Record online: 28 April 2020
  
Autophagy in plants: Physiological roles and post-translational regulation
Hua Qi, Fan-Nv Xia and Shi Xiao
doi: 10.1111/jipb.12941
Version of Record online: 23 April 2020
  
  
Pentatricopeptide repeat protein PHOTOSYSTEM I BIOGENESIS FACTOR2 is required for splicing of ycf3
Xuemei Wang, Zhipan Yang, Yi Zhang, Wen Zhou, Aihong Zhang and Congming Lu
doi: 10.1111/jipb.12936
Version of Record online: 06 April 2020
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2020 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
网站备案号:京ICP备16067583号-22