Evolution

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
  
Justin L. Conover, Nisa Karimi, Noah Stenz, Cécile Ané, Corrinne E. Grover, Cynthia Skema, Jennifer A. Tate, Kirsten Wolff, Samuel A. Logan, Jonathan F. Wendel and David A. Baum
J Integr Plant Biol 2019, 61 (1): 12-31.  
DOI: 10.1111/jipb.12746
Abstract (Browse 220)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Matthew Haas, Mona Schreiber and Martin Mascher
J Integr Plant Biol 2019, 61 (3): 204-225.  
DOI: 10.1111/jipb.12737
Abstract (Browse 197)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jing Lin, Ying Cai, Gai Huang, Yan Yang, Yang Li, Kun Wang and Zhiguo Wu
J Integr Plant Biol 2019, 61 (1): 32-44.  
DOI: 10.1111/jipb.12740
Abstract (Browse 306)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Chunxiao Liu and TianZhen Zhang
J Integr Plant Biol 2019, 61 (1): 60-74.  
DOI: 10.1111/jipb.12764
Abstract (Browse 176)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Chien-Hsun Huang, Xinping Qi, Duoyuan Chen, Ji Qi and Hong Ma
J Integr Plant Biol 2020, 62 (4): 433-455.  
DOI: 10.1111/jipb.12877
Abstract (Browse 396)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Li-Jun Yan, Kevin S. Burgess, Wei Zheng, Zhi-Bin Tao, De-Zhu Li and Lian-Ming Gao
J Integr Plant Biol 2019, 61 (4): 433-448.  
DOI: 10.1111/jipb.12718
Abstract (Browse 174)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Nai-Qian Dong and Hong-Xuan Lin
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 180-209.  
DOI: 10.1111/jipb.13054
Abstract (Browse 642)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Hao Zhou, Duo Xia, Da Zhao, Yanhua Li, Pingbo Li, Bian Wu, Guanjun Gao, Qinglu Zhang, Gongwei Wang, Jinghua Xiao, Xianghua Li, Sibin Yu, Xingming Lian and Yuqing He
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 878-888.  
DOI: 10.1111/jipb.13011
Abstract (Browse 389)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiaojun Pu, Xiumei Dong, Qing Li, Zexi Chen and Li Liu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (7): 1211-1226.  
DOI: 10.1111/jipb.13076
Abstract (Browse 277)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xuehai Zheng, Duo Chen, Binghua Chen, Limin Liang, Zhen Huang, Wenfang Fan, Jiannan Chen, Wenjin He, Huibin Chen, Luqiang Huang, Youqiang Chen, Jinmao Zhu and Ting Xue
J Integr Plant Biol 2021, 63 (7): 1309-1323.  
DOI: 10.1111/jipb.13085
Abstract (Browse 239)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Caifei Zhang, Chien‐Hsun Huang, Mian Liu, Yi Hu, Jose L. Panero, Federico Luebert, Tiangang Gao and Hong Ma
J Integr Plant Biol 2021, 63 (7): 1273-1293.  
DOI: 10.1111/jipb.13078
Abstract (Browse 310)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Cong Zhou, Qian Zhang, Yu Chen, Jin Huang, Qin Guo, Yi Li, Wensheng Wang, Yongfu Qiu, Wei Guan, Jing Zhang, Jianping Guo, Shaojie Shi, Di Wu, Xiaohong Zheng, Lingyun Nie, Jiaoyan Tan, Chaomei Huang, Yinhua Ma, Fang Yang, Xiqin Fu, Bo Du, Lili Zhu, Rongzhi Chen, Zhikang Li, Longping Yuan and Guangcun He
J Integr Plant Biol 2021, 63 (10): 1695-1711.  
DOI: 10.1111/jipb.13157
Abstract (Browse 282)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22