Genome editing

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
  
Junhui Zhou, Dongdong Li, Guoming Wang, Fuxi Wang, Merixia Kunjal, Dirk Joldersma and Zhongchi Liu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (3): 269-286.  
DOI: 10.1111/jipb.12793
Abstract (Browse 391)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Qingfeng Niu, Siqun Wu, Yansha Li, Xiaoxuan Yang, Ping Liu, Yaping Xu and Zhaobo Lang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (4): 398-402.  
DOI: 10.1111/jipb.12886
Abstract (Browse 276)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Sanfeng Li, Lan Shen, Ping Hu, Qing Liu, Xudong Zhu, Qian Qian, Kejian Wang and Yuexing Wang
J Integr Plant Biol 2019, 61 (12): 1201-1205.  
DOI: 10.1111/jipb.12774
Abstract (Browse 1515)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Bin Wang, Ruiqiu Fang, Faming Chen, Jingluan Han, Yao-Guang Liu, Letian Chen and Qinlong Zhu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (10): 1594-1606.  
DOI: 10.1111/jipb.12924
Abstract (Browse 482)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Fan Wu , Xinyu Qiao , Yafei Zhao , Ziyi Zhang , Yifan Gao, Lingfeng Shi , Haokun Du , Lulu Wang , Ya‐Jie Zhang , Yu Zhang , Langyu Liu, Quan Wang and Dejing Kong
J Integr Plant Biol 2020, 62 (11): 1653-1658.  
DOI: 10.1111/jipb.12944
Abstract (Browse 492)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiangqiang Zhan, Yuming Lu, Jian-Kang Zhu and Jose Ramon Botella
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 3-33.  
DOI: 10.1111/jipb.13063
Abstract (Browse 716)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Wenjie Zeng, Huan Huang, Xueqiang Lin, Chen Zhu, Ken‐ichi Kosami, Chaofeng Huang, Huiming Zhang, Cheng‐Guo Duan, Jian‐Kang Zhu and Daisuke Miki
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 691-706.  
DOI: 10.1111/jipb.13037
Abstract (Browse 271)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiangyu Xiong, Jieping Liang, Zhenxiang Li, Ben‐Qiang Gong and Jian‐Feng Li
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 634-645.  
DOI: 10.1111/jipb.13023
Abstract (Browse 355)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Qi Li, Bi Wang, Jinping Yu and Daolong Dou
J Integr Plant Biol 2021, 63 (2): 305-311.  
DOI: 10.1111/jipb.13029
Abstract (Browse 274)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Ting Ma, En Li, Lu‐Shen Li, Sha Li and Yan Zhang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 676-694.  
DOI: 10.1111/jipb.13017
Abstract (Browse 422)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yuanyuan Yan, Jinjie Zhu, Xiantao Qi, Beijiu Cheng, Changlin Liu and Chuanxiao Xie
J Integr Plant Biol 2021, 63 (9): 1671-1680.  
DOI: 10.1111/jipb.13086
Abstract (Browse 396)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yanxiao Wang, Xiaoqin Liu, Xiuxiu Zheng, Wenxia Wang, Xunqing Yin, Haifeng Liu, Changle Ma, Xiaomu Niu, Jian‐Kang Zhu and Fei Wang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (9): 1664-1670.  
DOI: 10.1111/jipb.13105
Abstract (Browse 282)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Kaixuan Duan, Yuanyuan Cheng, Jing Ji, Chenchen Wang, Yongshu Wei and Yuanchao Wang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (9): 1620-1631.  
DOI: 10.1111/jipb.13158
Abstract (Browse 249)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jiahui Zhang, Huating Zhang, Shaoya Li, Jingying Li, Lei Yan and Lanqin Xia
J Integr Plant Biol 2021, 63 (9): 1649-1663.  
DOI: 10.1111/jipb.13151
Abstract (Browse 273)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Liang Zhang, Tao Wang, Guangyang Wang, Aoyue Bi, Misganaw Wassie, Yan Xie, Liwen Cao, Huawei Xu, Jinmin Fu, Liang Chen, Yang Zhao and Tao Hu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (8): 1410-1415.  
DOI: 10.1111/jipb.13101
Abstract (Browse 250)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Rigui Ye, Yunrong Wu, Zhenyu Gao, Hao Chen, Lixia Jia, Dongming Li, Xugang Li, Qian Qian and Yanhua Qi
J Integr Plant Biol 2021, 63 (8): 1555-1567.  
DOI: 10.1111/jipb.13142
Abstract (Browse 242)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Hui Tao, Xuetao Shi, Feng He, Dan Wang, Ning Xiao, Hong Fang, Ruyi Wang, Fan Zhang, Min Wang, Aihong Li, Xionglun Liu, Guo‐Liang Wang and Yuese Ning
J Integr Plant Biol 2021, 63 (9): 1639-1648.  
DOI: 10.1111/jipb.13145
Abstract (Browse 286)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22