Protein kinases

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
  
Shi-Chao Ren, Xiu-Fen Song, Wen-Qiang Chen, Ran Lu, William J. Lucas and Chun-Ming Liu
J Integr Plant Biol 2019, 61 (10): 1043-1061.  
DOI: 10.1111/jipb.12846
Abstract (Browse 698)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Ran Xu, Na Li and Yunhai Li
J Integr Plant Biol 2019, 61 (5): 533-540.  
DOI: 10.1111/jipb.12769
Abstract (Browse 837)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Ruth Großeholz, Anna Feldman-Salit, Friederike Wanke, Sarina Schulze, Nina Glöckner, Birgit Kemmerling, Klaus Harter and Ursula Kummer
J Integr Plant Biol 2020, 62 (4): 456-469.  
DOI: 10.1111/jipb.12803
Abstract (Browse 216)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Shuang Miao, Jiuer Liu, Jianhang Guo and Jian‐Feng Li
J Integr Plant Biol 2020, 62 (6): 761-776.  
DOI: 10.1111/jipb.12859
Abstract (Browse 362)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jiao Xue, Ben-Qiang Gong, Xinran Yao, Xiangjuan Huang and Jian-Feng Li
J Integr Plant Biol 2020, 62 (5): 690-701.  
DOI: 10.1111/jipb.12824
Abstract (Browse 260)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Kezhen Yang, Lu Wang, Jie Le and Juan Dong
J Integr Plant Biol 2020, 62 (1): 132-147.  
DOI: 10.1111/jipb.12904
Abstract (Browse 245)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Qi Zhou, Jun Liu, Jingyi Wang, Sufen Chen, Lijuan Chen, Jinfa Wang, Hong-Bin Wang and Bing Liu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (5): 556-562.  
DOI: 10.1111/jipb.12847
Abstract (Browse 355)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xuexue Chen, Tingting Wang, Amin Ur Rehman, Yu Wang, Junsheng Qi, Zhen Li, Chunpeng Song, Baoshan Wang, Shuhua Yang and Zhizhong Gong
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 494-509.  
DOI: 10.1111/jipb.13058
Abstract (Browse 565)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Shengchun Zhang, Yanli Qi, Ming Liu and Chengwei Yang
J Integr Plant Biol 2013, 55 (1): 83-95.  
DOI: 10.1111/jipb.12024
Abstract (Browse 1194)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xuexue Chen, Yanglin Ding, Yongqing Yang, Chunpeng Song, Baoshan Wang, Shuhua Yang, Yan Guo and Zhizhong Gong
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 53-78.  
DOI: 10.1111/jipb.13061
Abstract (Browse 1057)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Qujiang Wen, Manli Sun, Xianglan Kong, Yang Yang, Qiang Zhang, Guiyan Huang, Wenqin Lu, Wanyue Li, Yuling Meng and Weixing Shan
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 961-976.  
DOI: 10.1111/jipb.13033
Abstract (Browse 239)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jiayi Yu, Lu Kang, Yuanyuan Li, Changai Wu, Chengchao Zheng, Pei Liu and Jinguang Huang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 484-493.  
DOI: 10.1111/jipb.13019
Abstract (Browse 488)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Moli Chu , Pengwang Chen, Sufang Meng, Peng Xu and Wenzhi Lan
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 528-542.  
DOI: 10.1111/jipb.13008
Abstract (Browse 465)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Teng‐Yue Zhang, Zhong‐Qi Li, Yu‐Dong Zhao, Wen‐Jie Shen, Meng‐Shu Chen, Hai‐Quan Gao, Xiao‐Min Ge, Hui‐Qin Wang, Xue Li and Jun‐Min He
J Integr Plant Biol 2021, 63 (7): 1324-1340.  
DOI: 10.1111/jipb.13083
Abstract (Browse 282)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Chenyang Gao, Pengwei Sun, Wei Wang and Dingzhong Tang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (2): 327-339.  
DOI: 10.1111/jipb.13007
Abstract (Browse 610)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiaoyang Chen, Xiabing Li, Pingping Li, Xiaolin Chen, Hao Liu, Junbin Huang, Chaoxi Luo, Tom Hsiang and Lu Zheng
J Integr Plant Biol 2021, 63 (2): 409-425.  
DOI: 10.1111/jipb.13066
Abstract (Browse 417)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Hang Su, Tian Wang, Chuanfeng Ju, Jinping Deng, Tianqi Zhang, Mengjiao Li, Hui Tian and Cun Wang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 597-610.  
DOI: 10.1111/jipb.13057
Abstract (Browse 499)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jie Chen, Lihan Wang, Zeyu Yang, Hongbo Liu, Chuanliang Chu, Zhenzhen Zhang, Qinglu Zhang, Xianghua Li, Jinghua Xiao, Shiping Wang and Meng Yuan
J Integr Plant Biol 2021, 63 (10): 1815-1832.  
DOI: 10.1111/jipb.13150
Abstract (Browse 251)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Lan Li, Bin Li, Sirui Zhu, Long Wang, Limei Song, Jia Chen, Zhenhua Ming, Xuanming Liu, Xiushan Li and Feng Yu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 1161-1178.  
DOI: 10.1111/jipb.13096
Abstract (Browse 346)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jian Lv, Jingyan Liu, Yuhang Ming, Yiting Shi, Chunpeng Song, Zhizhong Gong, Shuhua Yang and Yanglin Ding
J Integr Plant Biol 2021, 63 (8): 1568-1587.  
DOI: 10.1111/jipb.13100
Abstract (Browse 527)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22