Flowering

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
  
Yanli Chen, Liping Zhang, Haiyan Zhang, Ligang Chen and Diqiu Yu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (10): 1712-1723.  
DOI: 10.1111/jipb.13144
Abstract (Browse 406)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xishi Zhou, Junna He, Christos N. Velanis, Yiwang Zhu, Yuhan He, Kai Tang, Mingku Zhu, Lisa Graser, Erica deLeau, Xingang Wang, Lingrui Zhang, W. Andy Tao, Justin Goodrich, Jian‐Kang Zhu and Cui‐Jun Zhang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (8): 1462-1474.  
DOI: 10.1111/jipb.13108
Abstract (Browse 252)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Chao Fang, Jun Liu, Ting Zhang, Tong Su, Shichen Li, Qun Cheng, Lingping Kong, Xiaoming Li, Tiantian Bu, Haiyang Li, Lidong Dong, Sijia Lu, Fanjiang Kong and Baohui Liu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 995-1003.  
DOI: 10.1111/jipb.13034
Abstract (Browse 349)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Liu Hong, Fangfang Niu, Youshun Lin, Shuang Wang, Liyuan Chen and Liwen Jiang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 1104-1119.  
DOI: 10.1111/jipb.13071
Abstract (Browse 455)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiaoya Lin, Baohui Liu, James L. Weller, Jun Abe and Fanjiang Kong
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 981-994.  
DOI: 10.1111/jipb.13021
Abstract (Browse 441)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Lin Yue, Xiaoming Li, Chao Fang, Liyu Chen, Hui Yang, Jie Yang, Zhonghui Chen, Haiyang Nan, Linnan Chen, Yuhang Zhang, Haiyang Li, Xingliang Hou, Zhicheng Dong, James L. Weller, Jun Abe, Baohui Liu and Fanjiang Kong
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 1004-1020.  
DOI: 10.1111/jipb.13070
Abstract (Browse 490)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jia Zhang, Xiaowei Fan, Yong Hu, Xiangchun Zhou, Qin He, Liwen Liang and Yongzhong Xing
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 913-923.  
DOI: 10.1111/jipb.13013
Abstract (Browse 402)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jing Guo, Long Wei, Shan‐Shan Chen, Xue‐Wei Cai, Yin‐Na Su, Lin Li, She Chen and Xin‐Jian He
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 755-771.  
DOI: 10.1111/jipb.13052
Abstract (Browse 270)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Feng Qian, Qiu‐Yuan Zhao, Tie‐Nan Zhang, Yu‐Lu Li, Yin‐Na Su, Lin Li, Jian‐Hua Sui, She Chen and Xin‐Jian He
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 787-802.  
DOI: 10.1111/jipb.13067
Abstract (Browse 511)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Liyu Chen, Haiyang Nan, Lingping Kong, Lin Yue, Hui Yang, Qingsong Zhao, Chao Fang, Haiyang Li, Qun Cheng, Sijia Lu, Fanjiang Kong, Baohui Liu and Lidong Dong
J Integr Plant Biol 2020, 62 (12): 1868-1879.  
DOI: 10.1111/jipb.12988
Abstract (Browse 338)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Zhenbing Ma, Wei Li, Houping Wang and Diqiu Yu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (11): 1659-1673.  
DOI: 10.1111/jipb.12946
Abstract (Browse 365)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Zhizhong Gong
J Integr Plant Biol 2020, 62 (5): 546-549.  
DOI: 10.1111/jipb.12934
Abstract (Browse 294)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Tenai Eguen, Jorge Gomez Ariza, Vittoria Brambilla, Bin Sun, Kaushal Kumar Bhati, Fabio Fornara and Stephan Wenkel
J Integr Plant Biol 2020, 62 (6): 730-736.  
DOI: 10.1111/jipb.12865
Abstract (Browse 396)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Hong Liu, Tian Li, Yamei Wang, Jun Zheng, Huifang Li, Chenyang Hao and Xueyong Zhang
J Integr Plant Biol 2019, 61 (3): 359-376.  
DOI: 10.1111/jipb.12720
Abstract (Browse 233)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22