Nutrition and stress

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
  
Wei Fan, Jia Meng Xu, Pei Wu, Zhi Xin Yang, He Qiang Lou, Wei Wei Chen, Jian Fen Jin, Shao Jian Zheng and Jian Li Yang
J Integr Plant Biol 2019, 61 (2): 140-154.  
DOI: 10.1111/jipb.12695
Abstract (Browse 281)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Chao-Lei Liu, Zhen-Yu Gao, Lian-Guang Shang, Chang-Hong Yang, Ban-Pu Ruan, Da-Li Zeng, Long-Biao Guo, Fang-Jie Zhao, Chao-Feng Huang and Qian Qian
J Integr Plant Biol 2020, 62 (3): 314-329.  
DOI: 10.1111/jipb.12794
Abstract (Browse 504)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Gui Jie Lei, Li Sun, Ying Sun, Xiao Fang Zhu, Gui Xin Li and Shao Jian Zheng
J Integr Plant Biol 2020, 62 (2): 218-227.  
DOI: 10.1111/jipb.12801
Abstract (Browse 322)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Ya-Juan Qin, Wei-Hua Wu and Yi Wang
J Integr Plant Biol 2019, 61 (6): 691-705.  
DOI: 10.1111/jipb.12756
Abstract (Browse 466)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Chun Xiao Li, Jing Ying Yan, Jiang Yuan Ren, Li Sun, Chen Xu, Gui Xin Li, Zhong Jie Ding and Shao Jian Zheng
J Integr Plant Biol 2020, 62 (8): 1176-1192.  
DOI: 10.1111/jipb.12888
Abstract (Browse 370)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Chaolei Liu, Shilin Ding, Anpeng Zhang, Kai Hong, Hongzhen Jiang, Shenglong Yang, Banpu Ruan, Bin Zhang, Guojun Dong, Longbiao Guo, Dali Zeng, Qian Qian and Zhenyu Gao
J Integr Plant Biol 2020, 62 (3): 349-359.  
DOI: 10.1111/jipb.12909
Abstract (Browse 324)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Gang Liang, Huimin Zhang, Yang Li, Mengna Pu, Yujie Yang, Chenyang Li, Chengkai Lu, Peng Xu and Diqiu Yu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (5): 668-689.  
DOI: 10.1111/jipb.12933
Abstract (Browse 466)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Man Cui, Mengjun Gu, Yaru Lu, Yue Zhang, Chunlin Chen, Hong‐Qing Ling and Huilan Wu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (12): 1925-1941.  
DOI: 10.1111/jipb.12985
Abstract (Browse 262)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Ying Sun, Jia Qi Li, Jing Ying Yan, Jun Jie Yuan, Gui Xin Li, Yun Rong Wu, Ji Ming Xu, Rong Feng Huang, Nicholas P. Harberd, Zhong Jie Ding and Shao Jian Zheng
J Integr Plant Biol 2020, 62 (8): 1193-1212.  
DOI: 10.1111/jipb.12986
Abstract (Browse 264)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Zhidan Xiao, Chao Yang, Chuanliang Liu, Lianming Yang, Shuhong Yang, Jun Zhou, Faqiang Li, Liwen Jiang, Shi Xiao, Caiji Gao and Wenjin Shen
J Integr Plant Biol 2020, 62 (9): 1399-1417.  
DOI: 10.1111/jipb.13005
Abstract (Browse 390)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Lei Xu, Fang Wang, Ruili Li, Minjuan Deng, Meilan Fu, Huiying Teng and Keke Yi
J Integr Plant Biol 2020, 62 (7): 1017-1033.  
DOI: 10.1111/jipb.12885
Abstract (Browse 387)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiao Fang Zhu, Qi Wu, Yu Ting Meng, Ye Tao and Ren Fang Shen
J Integr Plant Biol 2020, 62 (12): 1910-1925.  
DOI: 10.1111/jipb.12984
Abstract (Browse 264)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yiming Kong, Lu Han, Xiu Liu, Hongfeng Wang, Lizhu Wen, Xiaolin Yu, Xiaodong Xu, Fanjiang Kong, Chunxiang Fu, Kirankumar S. Mysore, Jiangqi Wen and Chuanen Zhou
J Integr Plant Biol 2020, 62 (12): 1880-1895.  
DOI: 10.1111/jipb.12999
Abstract (Browse 446)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yufei Li, Chenkun Yang, Hasan Ahmad, Mohamed Maher, Chuanying Fang and Jie Luo
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 210-227.  
DOI: 10.1111/jipb.13047
Abstract (Browse 258)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Cunhu Wang, Yanjun Li, Mingjia Li, Kefei Zhang, Wenjing Ma, Lei Zheng, Hanyu Xu, Baofeng Cui, Ran Liu, Yongqing Yang, Yongjia Zhong and Hong Liao
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 1021-1035.  
DOI: 10.1111/jipb.13073
Abstract (Browse 432)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Huiling Gao, Tian Wang, Yanting Zhang, Lili Li, Chuanqing Wang, Shiyuan Guo, Tianqi Zhang and Cun Wang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (10): 1775-1786.  
DOI: 10.1111/jipb.13153
Abstract (Browse 326)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Rigui Ye, Yunrong Wu, Zhenyu Gao, Hao Chen, Lixia Jia, Dongming Li, Xugang Li, Qian Qian and Yanhua Qi
J Integr Plant Biol 2021, 63 (8): 1555-1567.  
DOI: 10.1111/jipb.13142
Abstract (Browse 245)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22