Non-coding RNA

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
  
Yan Zhou, Shiqi Zhou, Liping Wang, Duo Wu, Hailan Cheng, Xu Du, Dandan Mao, Chunlai Zhang and Xiaocheng Jiang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (4): 470-486.  
DOI: 10.1111/jipb.12792
Abstract (Browse 731)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jie Liu, Mengjie Li, Qi Zhang, Xin Wei and Xuehui Huang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (3): 287-298.  
DOI: 10.1111/jipb.12804
Abstract (Browse 547)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Shi-Xin Zhou, Yong Zhu, Liang-Fang Wang, Ya-Ping Zheng, Jin-Feng Chen, Ting-Ting Li, Xue-Mei Yang, He Wang, Xu-Pu Li, Xiao-Chun Ma, Ji-Qun Zhao, Mei Pu, Hui Feng, Yan Li, Jing Fan, Ji-Wei Zhang, Yan-Yan Huang and Wen-Ming Wang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (8): 1213-1226.  
DOI: 10.1111/jipb.12900
Abstract (Browse 509)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Hong‐Chun Wang, Aqib Sayyed, Xin‐Yuan Liu, Yan‐Zhuo Yang, Feng Sun, Yong Wang, Miaodi Wang and Bao‐Cai Tan
J Integr Plant Biol 2020, 62 (6): 777-792.  
DOI: 10.1111/jipb.12856
Abstract (Browse 432)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Bingsheng Lv, Kongqin Hu, Te Tian, Kaijing Wei, Feng Zhang, Yuebin Jia, Huiyu Tian and Zhaojun Ding
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 662-678.  
DOI: 10.1111/jipb.13006
Abstract (Browse 423)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Guodong Yang, Yuanyuan Li, Binjiang Wu, Kaiyue Zhang, Lei Gao and Chengchao Zheng
J Integr Plant Biol 2019, 61 (11): 1128-1133.  
DOI: 10.1111/jipb.12775
Abstract (Browse 412)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Bin-Bin Ye, Ke Zhang and Jia-Wei Wang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (5): 550-555.  
DOI: 10.1111/jipb.12855
Abstract (Browse 392)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yongsheng Wang, Huihui Wang, Feihu Xi, Huiyuan Wang, Ximei Han, Wentao Wei, Hangxiao Zhang, Qianyue Zhang, Yushan Zheng, Qiang Zhu, Markus V. Kohnen, Anireddy S. N. Reddy and Lianfeng Gu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (12): 1823-1838.  
DOI: 10.1111/jipb.13002
Abstract (Browse 363)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jun Mei, Ning Jiang and Guodong Ren
J Integr Plant Biol 2019, 61 (11): 1121-1127.  
DOI: 10.1111/jipb.12761
Abstract (Browse 355)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Weibin Song, Jinjie Zhu, Haiming Zhao, Yingnan Li, Jiangtao Liu, Xiangbo Zhang, Liangliang Huang and Jinsheng Lai
J Integr Plant Biol 2019, 61 (6): 706-727.  
DOI: 10.1111/jipb.12755
Abstract (Browse 350)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yi Zuo, Fan Feng, Weiwei Qi and Rentao Song
J Integr Plant Biol 2019, 61 (6): 728-748.  
DOI: 10.1111/jipb.12798
Abstract (Browse 334)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yong Huang, Xufeng Bai, Meifang Luo and Yongzhong Xing
J Integr Plant Biol 2019, 61 (9): 987-999.  
DOI: 10.1111/jipb.12729
Abstract (Browse 316)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Zhaoliang Zhang, Yi Zheng, Byung-Kook Ham, Shupei Zhang, Zhangjun Fei and William J. Lucas
J Integr Plant Biol 2019, 61 (4): 492-508.  
DOI: 10.1111/jipb.12715
Abstract (Browse 278)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Guofang Zhang, Hongtao Zhao, Chunguang Zhang, Xiaoyun Li, Yuanyuan Lyu, Dongmei Qi, Yanwei Cui, Lin Hu, Zhenjie Wang, Zheng Liang and Sujuan Cui
J Integr Plant Biol 2019, 61 (11): 1151-1170.  
DOI: 10.1111/jipb.12749
Abstract (Browse 272)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xuqing Liu, Yubang Gao, Jiakai Liao, Miao Miao, Kai Chen, Feihu Xi, Wentao Wei, Huihui Wang, Yongsheng Wang, Xi Xu, Anireddy S.N. Reddy and Lianfeng Gu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (7): 1294-1308.  
DOI: 10.1111/jipb.13081
Abstract (Browse 268)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xuan Ma, Chunyan Liu and Xiaofeng Cao
J Integr Plant Biol 2021, 63 (8): 1399-1409.  
DOI: 10.1111/jipb.13143
Abstract (Browse 252)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yongtao Cui, Jingfei Cheng, Shuang Ruan, Peipei Qi, Wei Liu, Hongwu Bian, Luhuan Ye, Yuping Zhang, Jiang Hu, Guojun Dong, Longbiao Guo, Yijing Zhang, Qian Qian and Xingming Hu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (12): 1839-1852.  
DOI: 10.1111/jipb.12991
Abstract (Browse 250)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Linqian Han, Zhenna Mu, Zi Luo, Qingchun Pan and Lin Li
J Integr Plant Biol 2019, 61 (4): 394-405.  
DOI: 10.1111/jipb.12708
Abstract (Browse 238)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Hua Cheng, Gaofei Sun, Shoupu He, Wenfang Gong, Zhen Peng, Ruiping Wang, Zhongxu Lin and Xiongming Du
J Integr Plant Biol 2019, 61 (1): 45-59.  
DOI: 10.1111/jipb.12763
Abstract (Browse 207)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22