Temperature signaling

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
  
Xuexue Chen, Yanglin Ding, Yongqing Yang, Chunpeng Song, Baoshan Wang, Shuhua Yang, Yan Guo and Zhizhong Gong
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 53-78.  
DOI: 10.1111/jipb.13061
Abstract (Browse 992)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Dajian Zhang, Xiaoyu Guo, Yunyuan Xu, Hao Li, Liang Ma, Xuefeng Yao, Yuxiang Weng, Yan Guo, Chun-Ming Liu and Kang Chong
J Integr Plant Biol 2019, 61 (12): 1194-1200.  
DOI: 10.1111/jipb.12800
Abstract (Browse 882)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By   |   Supporting Information
  
Jian Lv, Jingyan Liu, Yuhang Ming, Yiting Shi, Chunpeng Song, Zhizhong Gong, Shuhua Yang and Yanglin Ding
J Integr Plant Biol 2021, 63 (8): 1568-1587.  
DOI: 10.1111/jipb.13100
Abstract (Browse 504)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yulong Zhao, Hanwei Du, Yankai Wang, Huali Wang, Shaoyu Yang, Chaohai Li, Ning Chen, Hao Yang, Yihao Zhang, Yulin Zhu, Luyao Yang and Xiuli Hu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 510-527.  
DOI: 10.1111/jipb.13056
Abstract (Browse 440)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yue Song, Xiaoyan Zhang, Minze Li, Hao Yang, Diyi Fu, Jian Lv, Yanglin Ding, Zhizhong Gong, Yiting Shi and Shuhua Yang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (11): 1874-1887.  
DOI: 10.1111/jipb.13161
Abstract (Browse 419)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Mingyue Zhao, Lu Wang, Jingming Wang, Jieyang Jin, Na Zhang, Lei Lei, Ting Gao, Tingting Jing, Shangrui Zhang, Yi Wu, Bin Wu, Yunqing Hu, Xiaochun Wan, Wilfried Schwab and Chuankui Song
J Integr Plant Biol 2020, 62 (10): 1461-1468.  
DOI: 10.1111/jipb.12937
Abstract (Browse 338)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Kai Tang, Lun Zhao, Yuying Ren, Shuhua Yang, Jian-Kang Zhu and Chunzhao Zhao
J Integr Plant Biol 2020, 62 (3): 258-263.  
DOI: 10.1111/jipb.12918
Abstract (Browse 338)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Min Liu, Jiafu Zhu and Zhicheng Dong
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 468-483.  
DOI: 10.1111/jipb.12990
Abstract (Browse 322)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
David Lecourieux, Christian Kappel, Stéphane Claverol, Philippe Pieri, Regina Feil, John E. Lunn, Marc Bonneu, Lijun Wang, Eric Gomès, Serge Delrot and Fatma Lecourieux
J Integr Plant Biol 2020, 62 (8): 1132-1158.  
DOI: 10.1111/jipb.12894
Abstract (Browse 319)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Danyun Xu, Qing Liu, Gang Chen, Zhiqiang Yan and Honghong Hu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (8): 1080-1092.  
DOI: 10.1111/jipb.12893
Abstract (Browse 299)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Lu Liu, Yu Zhang and Hao Yu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (9): 1385-1398.  
DOI: 10.1111/jipb.13000
Abstract (Browse 294)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Lin‐Lin Zhang, Wei Li, Ying‐Ying Tian, Seth Jon Davis and Jian‐Xiang Liu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 1097-1103.  
DOI: 10.1111/jipb.13107
Abstract (Browse 248)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xinyong Liu, Xichun Zhang, Ruijie Cao, Guiai Jiao, Shikai Hu, Gaoneng Shao, Zhonghua Sheng, Lihong Xie, Shaoqing Tang, Xiangjin Wei and Peisong Hu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (10): 1724-1739.  
DOI: 10.1111/jipb.13147
Abstract (Browse 194)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22