Development

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
  
Xiumei Xu, Canhui Zheng, Dandan Lu, Chun‐Peng Song and Lixin Zhang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (11): 1835-1855.  
DOI: 10.1111/jipb.13152
Abstract (Browse 345)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Ravi Koppolu and Thorsten Schnurbusch
J Integr Plant Biol 2019, 61 (3): 278-295.  
DOI: 10.1111/jipb.12771
Abstract (Browse 378)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Shuai Hu, Hao Ye, Yong Cui and Liwen Jiang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (2): 181-200.  
DOI: 10.1111/jipb.12872
Abstract (Browse 598)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Adam Gauley and Scott A. Boden
J Integr Plant Biol 2019, 61 (3): 296-309.  
DOI: 10.1111/jipb.12732
Abstract (Browse 277)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Lennart Charton, Anastasija Plett and Nicole Linka
J Integr Plant Biol 2019, 61 (7): 817-835.  
DOI: 10.1111/jipb.12790
Abstract (Browse 252)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Sarah M McKim
J Integr Plant Biol 2019, 61 (3): 257-277.  
DOI: 10.1111/jipb.12786
Abstract (Browse 247)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiaoqun Peng, Menglong Wang, Yiqi Li, Wei Yan, Zhenyi Chang, Zhufeng Chen, Chunjue Xu, Chengwei Yang, Xing Wang Deng, Jianxin Wu, and Xiaoyan Tang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (8): 1227-1245.  
DOI: 10.1111/jipb.12897
Abstract (Browse 458)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Gai Huang and Yu-Xian Zhu
J Integr Plant Biol 2019, 61 (1): 4-6.  
DOI: 10.1111/jipb.12758
Abstract (Browse 213)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Mengfei Song, Feng Cheng, Jing Wang, Qingzhen Wei, Wenyuan Fu, Xiaqing Yu, Ji Li, Jinfeng Chen and Qunfeng Lou
J Integr Plant Biol 2019, 61 (9): 1000-1014.  
DOI: 10.1111/jipb.12739
Abstract (Browse 338)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Chunmei Guan, Fei Du, Yuanyuan Xiong and Yuling Jiao
J Integr Plant Biol 2019, 61 (11): 1114-1120.  
DOI: 10.1111/jipb.12853
Abstract (Browse 331)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Ru Chang Ren, Li Li Wang, Lin Zhang, Ya Jie Zhao, Jia Wen Wu, Yi Ming Wei, Xian Sheng Zhang and Xiang Yu Zhao
J Integr Plant Biol 2020, 62 (3): 299-313.  
DOI: 10.1111/jipb.12843
Abstract (Browse 760)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Fei Wang, Zhenjiang Yuan, Zhiwei Zhao, Caixia Li, Xin Zhang, Huafeng Liang, Yawen Liu, Qian Xu and Hongtao Liu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (2): 247-255.  
DOI: 10.1111/jipb.12826
Abstract (Browse 321)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Shi-Rong Zhou and Hong-Wei Xue
J Integr Plant Biol 2020, 62 (6): 847-864.  
DOI: 10.1111/jipb.12851
Abstract (Browse 527)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Youngsung Joo, Jay K. Goldberg, Lucille Chretien, Sang-Gyu Kim, Ian T. Baldwin and Meredith C. Schuman
J Integr Plant Biol 2019, 61 (8): 924-928.  
DOI: 10.1111/jipb.12725
Abstract (Browse 199)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Zhiqiang Duan, Yatao Zhang, Jinxing Tu, Jinxiong Shen, Bin Yi, Tingdong Fu, Cheng Dai and Chaozhi Ma
J Integr Plant Biol 2020, 62 (8): 1112-1131.  
DOI: 10.1111/jipb.12916
Abstract (Browse 340)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Dexin Kong, Baobao Wang and Haiyang Wang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (4): 394-397.  
DOI: 10.1111/jipb.12873
Abstract (Browse 397)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Ying Hua Su, Li Ping Tang, Xiang Yu Zhao and Xian Sheng Zhang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 228-243.  
DOI: 10.1111/jipb.12972
Abstract (Browse 351)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jing Jin, Songtao Gui, Qian Li, Ying Wang, Hongyuan Zhang, Zhixuan Zhu, Hao Chen, Yueyang Sun, Yu Zou, Xingguo Huang and Yi Ding
J Integr Plant Biol 2020, 62 (7): 1034-1056.  
DOI: 10.1111/jipb.12871
Abstract (Browse 351)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Ji-Sook Yun, Sung Chul Ha, Shinae Kim, Yeon-Gil Kim, Hyeran Kim and Jeong Ho Chang
J Integr Plant Biol 2019, 61 (2): 93-109.  
DOI: 10.1111/jipb.12700
Abstract (Browse 217)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Ying Zhu, Xiao Luo, Xuxin Liu, Wenjuan Wu, Xiaofeng Cui, Yuehui He and Jirong Huang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (6): 812-831.  
DOI: 10.1111/jipb.12841
Abstract (Browse 365)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Bo‐Wen Gu, Lian‐Mei Tan, Cui‐Jun Zhang, Xiao‐Mei Hou, Xue‐Wei Cai, She Chen and Xin‐Jian He
J Integr Plant Biol 2020, 62 (11): 1703-1716.  
DOI: 10.1111/jipb.12945
Abstract (Browse 348)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Butuo Zhu, Hui Li, Yifeng Hou, Pengcheng Zhang, Xiuzhi Xia, Na Wang, Hui Wang, Kirankumar S. Mysore, Jiangqi Wen, Yanxi Pei, Lifang Niu and Hao Lin
J Integr Plant Biol 2019, 61 (8): 917-923.  
DOI: 10.1111/jipb.12799
Abstract (Browse 312)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Chennan Ge, Caiji Gao, Qingguo Chen, Liwen Jiang and Yunde Zhao
J Integr Plant Biol 2019, 61 (9): 968-973.  
DOI: 10.1111/jipb.12760
Abstract (Browse 536)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jianping Hu
J Integr Plant Biol 2019, 61 (7): 782-783.  
DOI: 10.1111/jipb.12839
Abstract (Browse 208)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yann‐Ru Lou, Sheaza Ahmed, Jian Yan, Adewale M. Adio, Hannah M. Powell, Paul F. Morris and Georg Jander
J Integr Plant Biol 2020, 62 (5): 601-613.  
DOI: 10.1111/jipb.12821
Abstract (Browse 264)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Wei Chen, Peng‐Fei Jia, Wei‐Cai Yang and Hong‐Ju Li
J Integr Plant Biol 2020, 62 (12): 1817-1822.  
DOI: 10.1111/jipb.12981
Abstract (Browse 371)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Fu-Rong Ge, Sen Chai, Sha Li and Yan Zhang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (10): 1484-1499.  
DOI: 10.1111/jipb.12928
Abstract (Browse 329)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiaojiao Hu, Yang Cui, Xiaomin Lu, Weibin Song, Lei Lei, Jinjie Zhu, Jinsheng Lai, Lizhu E and Haiming Zhao
J Integr Plant Biol 2020, 62 (10): 1607-1624.  
DOI: 10.1111/jipb.12923
Abstract (Browse 452)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Qi Li and Yongrui Wu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (7): 879-881.  
DOI: 10.1111/jipb.12869
Abstract (Browse 343)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yuanfeng Li, Meng Deng, Haofeng Liu, Yan Li, Yu Chen, Min Jia, Hui Xue, Jingxia Shao, Jun Zhao, Yafei Qi, Lijun An, Fei Yu and Xiayan Liu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 646-661.  
DOI: 10.1111/jipb.13003
Abstract (Browse 415)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Menglong Wang, Wei Yan, Xiaoqun Peng, Zhufeng Chen, Chunjue Xu, Jianxin Wu, Xing Wang Deng and Xiaoyan Tang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (8): 1246-1263.  
DOI: 10.1111/jipb.12912
Abstract (Browse 409)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Amala John and Zachary L. Nimchuk
J Integr Plant Biol 2019, 61 (10): 1034-1035.  
DOI: 10.1111/jipb.12868
Abstract (Browse 212)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Huihui Zhang, Menglong Wang, Yiqi Li, Wei Yan, Zhenyi Chang, Haolin Ni, Zhufeng Chen, Jianxin Wu, Chunjue Xu, Xing Wang Deng and Xiaoyan Tang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (10): 1574-1593.  
DOI: 10.1111/jipb.12919
Abstract (Browse 581)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Lüwen Zhou, Fei Du, Shiliang Feng, Jinrong Hu, Shouqin Lü, Mian Long and Yuling Jiao
J Integr Plant Biol 2020, 62 (12): 1853-1867.  
DOI: 10.1111/jipb.12998
Abstract (Browse 270)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Nai-Qian Dong and Hong-Xuan Lin
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 180-209.  
DOI: 10.1111/jipb.13054
Abstract (Browse 706)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yiming Kong, Lu Han, Xiu Liu, Hongfeng Wang, Lizhu Wen, Xiaolin Yu, Xiaodong Xu, Fanjiang Kong, Chunxiang Fu, Kirankumar S. Mysore, Jiangqi Wen and Chuanen Zhou
J Integr Plant Biol 2020, 62 (12): 1880-1895.  
DOI: 10.1111/jipb.12999
Abstract (Browse 456)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xuexue Chen, Yanglin Ding, Yongqing Yang, Chunpeng Song, Baoshan Wang, Shuhua Yang, Yan Guo and Zhizhong Gong
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 53-78.  
DOI: 10.1111/jipb.13061
Abstract (Browse 1149)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yufei Li, Chenkun Yang, Hasan Ahmad, Mohamed Maher, Chuanying Fang and Jie Luo
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 210-227.  
DOI: 10.1111/jipb.13047
Abstract (Browse 267)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Na Lian, Xinwei Wang, Yanping Jing and Jinxing Lin
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 241-250.  
DOI: 10.1111/jipb.13046
Abstract (Browse 272)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Baocai Zhang, Yihong Gao, Lanjun Zhang and Yihua Zhou
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 251-272.  
DOI: 10.1111/jipb.13055
Abstract (Browse 469)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22