Development

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
  
Xuexue Chen, Yanglin Ding, Yongqing Yang, Chunpeng Song, Baoshan Wang, Shuhua Yang, Yan Guo and Zhizhong Gong
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 53-78.  
DOI: 10.1111/jipb.13061
Abstract (Browse 1001)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Ru Chang Ren, Li Li Wang, Lin Zhang, Ya Jie Zhao, Jia Wen Wu, Yi Ming Wei, Xian Sheng Zhang and Xiang Yu Zhao
J Integr Plant Biol 2020, 62 (3): 299-313.  
DOI: 10.1111/jipb.12843
Abstract (Browse 674)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Nai-Qian Dong and Hong-Xuan Lin
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 180-209.  
DOI: 10.1111/jipb.13054
Abstract (Browse 601)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Shuai Hu, Hao Ye, Yong Cui and Liwen Jiang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (2): 181-200.  
DOI: 10.1111/jipb.12872
Abstract (Browse 549)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Huihui Zhang, Menglong Wang, Yiqi Li, Wei Yan, Zhenyi Chang, Haolin Ni, Zhufeng Chen, Jianxin Wu, Chunjue Xu, Xing Wang Deng and Xiaoyan Tang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (10): 1574-1593.  
DOI: 10.1111/jipb.12919
Abstract (Browse 514)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Hang Su, Tian Wang, Chuanfeng Ju, Jinping Deng, Tianqi Zhang, Mengjiao Li, Hui Tian and Cun Wang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 597-610.  
DOI: 10.1111/jipb.13057
Abstract (Browse 477)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Chennan Ge, Caiji Gao, Qingguo Chen, Liwen Jiang and Yunde Zhao
J Integr Plant Biol 2019, 61 (9): 968-973.  
DOI: 10.1111/jipb.12760
Abstract (Browse 468)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Shi-Rong Zhou and Hong-Wei Xue
J Integr Plant Biol 2020, 62 (6): 847-864.  
DOI: 10.1111/jipb.12851
Abstract (Browse 459)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yi Wang, Yi-Fang Chen and Wei-Hua Wu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 34-52.  
DOI: 10.1111/jipb.13053
Abstract (Browse 452)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiaoqun Peng, Menglong Wang, Yiqi Li, Wei Yan, Zhenyi Chang, Zhufeng Chen, Chunjue Xu, Chengwei Yang, Xing Wang Deng, Jianxin Wu, and Xiaoyan Tang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (8): 1227-1245.  
DOI: 10.1111/jipb.12897
Abstract (Browse 407)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiaojiao Hu, Yang Cui, Xiaomin Lu, Weibin Song, Lei Lei, Jinjie Zhu, Jinsheng Lai, Lizhu E and Haiming Zhao
J Integr Plant Biol 2020, 62 (10): 1607-1624.  
DOI: 10.1111/jipb.12923
Abstract (Browse 405)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Baocai Zhang, Yihong Gao, Lanjun Zhang and Yihua Zhou
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 251-272.  
DOI: 10.1111/jipb.13055
Abstract (Browse 405)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yiming Kong, Lu Han, Xiu Liu, Hongfeng Wang, Lizhu Wen, Xiaolin Yu, Xiaodong Xu, Fanjiang Kong, Chunxiang Fu, Kirankumar S. Mysore, Jiangqi Wen and Chuanen Zhou
J Integr Plant Biol 2020, 62 (12): 1880-1895.  
DOI: 10.1111/jipb.12999
Abstract (Browse 394)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Cunhu Wang, Yanjun Li, Mingjia Li, Kefei Zhang, Wenjing Ma, Lei Zheng, Hanyu Xu, Baofeng Cui, Ran Liu, Yongqing Yang, Yongjia Zhong and Hong Liao
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 1021-1035.  
DOI: 10.1111/jipb.13073
Abstract (Browse 388)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Chaoqi Wang, Shouyi Dai, Zhong‐Lin Zhang, Wenqing Lao, Ruiying Wang, Xianqing Meng and Xin Zhou
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 828-833.  
DOI: 10.1111/jipb.13075
Abstract (Browse 384)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Dingyu Zhang, Zheng Zhu, Jiong Gao, Xin Zhou, Shuai Zhu, Xiaoyan Wang, Xiaolei Wang, Guodong Ren and Benke Kuai
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 924-936.  
DOI: 10.1111/jipb.13044
Abstract (Browse 381)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
He Zhao, Cui-Cui Yin, Biao Ma, Shou-Yi Chen and Jin-Song Zhang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (1): 102-125.  
DOI: 10.1111/jipb.13028
Abstract (Browse 376)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Xiaodong Yu, Yiren Xu and Shunping Yan
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 823-827.  
DOI: 10.1111/jipb.13074
Abstract (Browse 369)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Mingzhou Yu, Mingming Wu, Yulong Ren, Yihua Wang, Jingfang Li, Cailin Lei, Yinglun Sun, Xiuhao Bao, Hongming Wu, Hang Yang, Tian Pan, Yongfei Wang, Ruonan Jing, Mengyuan Yan, Houda Zhang, Lei Zhao, Zhichao Zhao, Xin Zhang, Xiuping Guo, Zhijun Cheng, Bing Yang, Ling Jiang and Jianmin Wan
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 834-847.  
DOI: 10.1111/jipb.13049
Abstract (Browse 369)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Zhuqing Wang, Duoyan Rong, Dixing Chen, Yang Xiao, Renyi Liu, Shuang Wu and Chizuko Yamamuro
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 583-596.  
DOI: 10.1111/jipb.13020
Abstract (Browse 368)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Dawei Dai, Zeyang Ma and Rentao Song
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 613-627.  
DOI: 10.1111/jipb.13069
Abstract (Browse 368)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Ting Ma, En Li, Lu‐Shen Li, Sha Li and Yan Zhang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 676-694.  
DOI: 10.1111/jipb.13017
Abstract (Browse 364)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yuanfeng Li, Meng Deng, Haofeng Liu, Yan Li, Yu Chen, Min Jia, Hui Xue, Jingxia Shao, Jun Zhao, Yafei Qi, Lijun An, Fei Yu and Xiayan Liu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (4): 646-661.  
DOI: 10.1111/jipb.13003
Abstract (Browse 354)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Dexin Kong, Baobao Wang and Haiyang Wang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (4): 394-397.  
DOI: 10.1111/jipb.12873
Abstract (Browse 354)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yanmei Chen, Yi Wang, Jun Yang, Wenbin Zhou and Shaojun Dai
J Integr Plant Biol 2021, 63 (7): 1197-1210.  
DOI: 10.1111/jipb.13087
Abstract (Browse 350)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Menglong Wang, Wei Yan, Xiaoqun Peng, Zhufeng Chen, Chunjue Xu, Jianxin Wu, Xing Wang Deng and Xiaoyan Tang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (8): 1246-1263.  
DOI: 10.1111/jipb.12912
Abstract (Browse 347)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Wei Chen, Peng‐Fei Jia, Wei‐Cai Yang and Hong‐Ju Li
J Integr Plant Biol 2020, 62 (12): 1817-1822.  
DOI: 10.1111/jipb.12981
Abstract (Browse 334)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jinjie Li, Bo Tang, Yingxiu Li, Chenguang Li, Minjie Guo, Haiyang Chen, Shichen Han, Jin Li, Qijin Lou, Wenqiang Sun, Peng Wang, Haifeng Guo, Wei Ye, Zhanying Zhang, Hongliang Zhang, Sibin Yu, Long Zhang and Zichao Li
J Integr Plant Biol 2021, 63 (8): 1521-1537.  
DOI: 10.1111/jipb.13140
Abstract (Browse 318)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Rongna Wang, Xiuyan Yang, Shuang Guo, Zhaohui Wang, Zhanhui Zhang and Zhongming Fang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (7): 1260-1272.  
DOI: 10.1111/jipb.13097
Abstract (Browse 315)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yanlin Ma, Jing Cao, Qiaoqiao Chen, Jiahan He, Zhibin Liu, Jianmei Wang, Xufeng Li and Yi Yang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (3): 543-552.  
DOI: 10.1111/jipb.13030
Abstract (Browse 314)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Yuanyan Zhang, Yihua Wang, Chunming Wang, Carsten Rautengarten, Erchao Duan, Jianping Zhu, Xiaopin Zhu, Jie Lei, Chao Peng, Yunlong Wang, Xuan Teng, Yunlu Tian, Xi Liu, Joshua L. Heazlewood, Aimin Wu and Jianmin Wan
J Integr Plant Biol 2021, 63 (5): 865-877.  
DOI: 10.1111/jipb.13050
Abstract (Browse 311)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Ying Zhu, Xiao Luo, Xuxin Liu, Wenjuan Wu, Xiaofeng Cui, Yuehui He and Jirong Huang
J Integr Plant Biol 2020, 62 (6): 812-831.  
DOI: 10.1111/jipb.12841
Abstract (Browse 311)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Dong Liu
J Integr Plant Biol 2021, 63 (6): 1065-1090.  
DOI: 10.1111/jipb.13090
Abstract (Browse 310)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Bo‐Wen Gu, Lian‐Mei Tan, Cui‐Jun Zhang, Xiao‐Mei Hou, Xue‐Wei Cai, She Chen and Xin‐Jian He
J Integr Plant Biol 2020, 62 (11): 1703-1716.  
DOI: 10.1111/jipb.12945
Abstract (Browse 304)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Zhi‐Xue Zhao, Yong‐Ju Xu, Yang Lei, Qin Li, Ji‐Qun Zhao, Yan Li, Jing Fan, Shunyuan Xiao and Wen‐Ming Wang
J Integr Plant Biol 2021, 63 (2): 378-392.  
DOI: 10.1111/jipb.13025
Abstract (Browse 297)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Zhiqiang Duan, Yatao Zhang, Jinxing Tu, Jinxiong Shen, Bin Yi, Tingdong Fu, Cheng Dai and Chaozhi Ma
J Integr Plant Biol 2020, 62 (8): 1112-1131.  
DOI: 10.1111/jipb.12916
Abstract (Browse 296)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Qi Li and Yongrui Wu
J Integr Plant Biol 2020, 62 (7): 879-881.  
DOI: 10.1111/jipb.12869
Abstract (Browse 292)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Jing Jin, Songtao Gui, Qian Li, Ying Wang, Hongyuan Zhang, Zhixuan Zhu, Hao Chen, Yueyang Sun, Yu Zou, Xingguo Huang and Yi Ding
J Integr Plant Biol 2020, 62 (7): 1034-1056.  
DOI: 10.1111/jipb.12871
Abstract (Browse 291)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Ravi Koppolu and Thorsten Schnurbusch
J Integr Plant Biol 2019, 61 (3): 278-295.  
DOI: 10.1111/jipb.12771
Abstract (Browse 291)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
  
Mengfei Song, Feng Cheng, Jing Wang, Qingzhen Wei, Wenyuan Fu, Xiaqing Yu, Ji Li, Jinfeng Chen and Qunfeng Lou
J Integr Plant Biol 2019, 61 (9): 1000-1014.  
DOI: 10.1111/jipb.12739
Abstract (Browse 288)  |   References   |   Full Text HTML   |   Full Text PDF   |   Cited By
PROMOTIONS
Scan with iPhone or iPad to view JIPB online
Scan using WeChat with your smartphone to view JIPB online
Follow us at @JIPBio on Twitter
Taobao QR code Weidian QR code

PUBLISHED BY

ACKNOWLEDGEMENTS

Editorial Office, Journal of Integrative Plant Biology, Institute of Botany, CAS
No. 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6133 Fax: +86 10 8259 2636 E-mail: jipb@ibcas.ac.cn
Copyright © 2022 by the Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences
Online ISSN: 1744-7909 Print ISSN: 1672-9072 CN: 11-5067/Q
备案号:京ICP备16067583号-22